پنجشنبه 23 اسفند 1386-0:0

اين را هم بشنويد...

دو قطعه از:ترانه احمد پور ؛ تقديم به دلاور بزرگ نيا و  ولي رعيت.


بيا گلي بکاريم

(تقديم به دلاور بزرگ نيا)
زمين آماده است،ما را صدا مي زند
بيا ما هم هر کدام يک شاخه گل در زمين بکاريم
تا گلستاني به وجود آوريم
زمين منتظر ماست،بيا
اگر از کاشتن گلي خوش بو کوتاهي کنيم،
خارها جاي آن را خواهند گرفت.
بيا ما هم در زمين گلي بکاريم،
خارها در کمين هستند

****


اين را هم بشنويد

(تقديم به ولي رعيت)
شما هم شنيده ايد؟مي گويند:
روز تاريک است و شب روشن!
آفتاب آمد دليل نيامدن آفتاب!
باتلاق مانند تالاب است!
خار بايد در باغ بماند!
آب را گل بکنيد،زلالي معنايي ندارد!
گل زيبا نيست،بايد برود!
اما اين را هم بشنويد:
«اي کساني که ايمان آورده ايد،اگر فاسقي براي شما خبري آورد،در مورد آن تحقيق کنيد»
(قرآن کريم،حجرات،آيه 6)