دوشنبه 25 شهريور 1387-0:0

به دنبال شير

نماينده نور و محمودآباد گفت: شيرهاي سردر مجلس را برمي‌گردانيم.


احمد ناطق‌نوري كارپرداز هيات رئيسه با اشاره به برخي فشارها كه منجر به پايين‌آوردن دوباره شيرها از سردر مجلس شده بود، گفت: در حال بررسي مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي هستم.

وي گفت:تا جايي كه مي‌دانم در آن مذاكرات منعي براي نصب شيرها وجود ندارد و آنها را نماد رژيم گذشته ندانسته‌اند.

نماينده نور و محمودآباد از پاسخ به اينكه فشارهاي مذكور براي پايين آوردن شيرهاي سردر مجلس از سوي چه كساني بوده است، خودداري كرد و گفت: اين بار اگر با ادله محكم و قانوني شيرها را نصب كنيم، ديگر نيازي به پايين آوردن آنها نيست.(emruz)