چهارشنبه 27 شهريور 1387-0:0

بنده بی اطلاعم

پورمحمدی -رئیس سازمان بازرسی کل کشور- گفت:شکایتی از مدرک تحصیلی وزیر کشور به این سازمان نرسیده است.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی مواردی را دنبال می کند که تخلفی در حال صورت گرفتن باشد، اما در مورد  موضوعاتی که آشکار شده دلیلی برای پیگیری از سوی این سازمان وجود ندارد، چرا که کار از حوزه سازمان بازرسی عبور کرده است و باید مراحل جدید خود را طی کند.


حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی -رئیس سازمان بازرسی کل کشور- در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از انتصاب به این سمت، در پاسخ به سئوال خبرگزاری مهر، مبنی بر اینکه آیا تا کنون شکایتی از مدرک تحصیلی وزیر کشور به سازمان بازرسی رسیده است، اظهار داشت: سازمان بازرسی مواردی را دنبال می کند که تخلفی در حال صورت گرفتن باشد ، اما درمورد  موضوعاتی که آشکار شده دلیلی برای پیگیری از سوی این سازمان وجود ندارد، چرا که کار از حوزه سازمان بازرسی عبور کرده است و باید مراحل جدید خود را طی کند.

وی با بیان اینکه شکایتی از مدرک تحصیلی وزیر کشور به این سازمان نرسیده است، تصریح کرد گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مدرک تحصیلی وزیر کشور به مجلس در جلسه رای اعتماد نیز ارائه نشده است، افزود: سازمان بازرسی در گذشته گزارشی هایی را در خصوص فعالیت های آقای کردان در صدا و سیما تهیه کرده اما اینکه مدرک تحصیلی ایشان گزارشی از سوی سازمان بازرسی ارائه شده باشد، بنده بی اطلاعم.