دوشنبه 13 آبان 1387-0:0

اصول و اصلاح

يادداشتي از:ولی اله پاشا-نوشهر


 این روزها دو واژه ی اصلاح طلب و اصول به تبع شرایط پیش رو ، بیش از پیش در گفتمان های سیاسی به کار گرفته می شود ونقل محافل روشنفکری و حتا عوام جامعه است.

دو واژه ی یاد شده همچون بادهای موسمی در ایام انتخابات بر فضای ایران وزیدن می گیرد و دو نوع واکنش متفاوت را برای موافقان و مخالفان خود به همراه دارد.

 طرفداران هر یک از واژه های مذکور آن را به مثابه خنکایی می پندارند که جان شان را می نوازد و مخالفان آن گره بر ابرو فکنده و یقه ی بی تحملی تا گوش بالا می برند که مبادا در معرض سوزوسرمای آن قرار گیرند.

با این وجود برای بسیاری از مردم مصادیق اصلاح طلبی و اصول گرایی به درستی روشن نیست. هرگاه واژه اصول به گوشمان می خورد ، اصول پنج گانه ی دین اسلام در ذهنمان متبادر می شود و واژه ی اصلاح یاد آور جمله ی معروف امام حسین (ع) در روز واقعه می باشد که فرمود: من برای اصلاح دین جدم قیام نمودم.

حال پرسش این است که آیا اصلاح طلبان به اصول ، مبانی و ارزش های اسلام و انقلاب وفا دار نیستند و یا اصول گرایان به اصلاح ، تغییر و تحول اعتقادی ندارند؟

با بررسی پیشینه ی بسیاری از این دو گروه به سوابق مشترک مبارزاتی آنان در قبل از انقلاب ، حضور در جبهه ، عضویت در نهادهای انقلابی و...پی می بریم. پس چگونه است که عده ای تحت یک نام محبوب! و عده ای مغضوب می شوند.

اجازه یافتن هر گروهی در استفاده از رانت سیاسی و اقتصادی برای غلبه بر رقیبان ، نتیجه ای جز یک دست شدن حاکمیت را در پی نخواهد داشت. این موضوع موجب می شود تا اساسی ترین اصل انقلاب که مشارکت مردم جهت تعیین سرنوشت خود می باشد ، کارکرد خود را از دست دهد.

 اگراین دو طیف را نماینده ی دو جریان فکری موجود در جامعه بدانیم ، لازم است تا دررقابتی سالم ، در شرایطی مساوی و به دور از تسویه حساب های شخصی و سلیقه ای با اعلام برنامه های خود به جلب آرای مردم بپردازند وبه دور از تهمت زنی از حذف دیگری از میدان و برنده شدن در بازی بدون رقیب پرهیز نمایند که در چنین شرایطی خطر تک صدایی و استبداد رخ می نماید و این شیوه مغایر اهداف انقلاب است.

جمهوریت و اسلامیت نظام ایجاب می کند تا صداهای مختلف و سلایق گوناگون بر اساس قانون اساسی مجال حضور و بروز داشته باشند و گروهی که توانست رای و نظر مردم را جلب و با خود همراه سازد فرصت خدمت گزاری و اجرای برنامه های خود را پیدا نماید و گروه های دیگر در موازات آن با انتقاد ونیزارائه ی راهکارهای مفید و موثربه اصلاح و پیشبرد برنامه ها کمک نمایند.