سه شنبه 21 آبان 1387-0:0

کتاب"خانه ام ابري ست!"

سرانه كتابخواني در استان بسيار پايين است؛در کشور بيست وسوم هستيم!


مديركل كتابخانه هاي عمومي مازندران با اشاره به وجود 650هزار جلد كتاب در كتابخانه هاي اين استان گفت: كتابخانه هاي مازندران براي دست يافتن به استانداردهاي جهاني كتابخواني به بيش از چهار ميليون جلد كتاب نياز دارد.

 رمضانعلي محسني تصريح كرد: با درنظر گرفتن جمعيت بالغ بر دو ميليون و  200نفري، مازندران به دو ميليون و 800جلد كتاب براي تحت پوشش قرار دادن تمام اقشار استان نياز است.

مديركل كتابخانه هاي عمومي مازندران با بيان اينكه سرانه كتابخواني در استان از وضعيت پائيني برخوردار مي باشد، اظهار كرد: رتبه مازندران در اين خصوص در كشور 23 است.

استان مازندران داراي 57 كتابخانه عمومي و 77 هزار عضو فعال مي باشد.(isna)