سه شنبه 10 دی 1387-0:0

پريچهره:مردم بهترين قاضي هستند

تکذيب خبر اعتماد ملي:مدير كل تربيت بدني استان مازندران گفت:مصوبات ورزشي سفراول دولت نهم به استان مازندران صددرصد اجرايي شده است.


 نصرالله پريچهره -مدير كل تربيت بدني استان مازندران- ضمن تكذيب خبر مندرج در روزنامه اعتماد ملي مبني بر ناكارامدي ورزش استان در دولت نهم گفت:همان گونه كه استاندارمحترم استان هم درديداراخير بامجمع نمايندگان استان فرمودند، مصوبات ورزشي سفراول دولت نهم به استان مازندران صد درصد اجرايي شده است ومطالب مندرج در روزنامه اعتمادملي به نقل ازمديركل تربيت بدني مازندران فاقدهرگونه وجاهت وصحت بوده وازاساس تكذيب مي شود.

وي افزود:بعدازسفراول رياست محترم جمهوري مصوبات ورزشي بسياري اجرا شد و تعداد زيادي ازآن ها نيز به بهره برداري رسيد

پريچهره گفت: واقعيت وجودي ورزش استان دردولت نهم اجراي همين مصوبات است كه درقالب 45 پروژه تعريف شد و چنين مسايل مهمي را نمي توان ناديده گرفت .

 مديركل تربيت بدني مازندران بابيان اينكه ازنظرمامردم بهترين قاضي وناظربركارهاي ماهستند، گفت:آيا رواست اعتمادملي كه بايداعتماد مردم راجلب كن بذربي اعتمادي بپاشدوخبرگزاري وزين مهر هم كه بايد مهرورزي را ترويج نمايد بذربي مهري رادر جامعه نشردهد؟

 پريچهره همچنين اظهارداشت:انتظار مي رود رسانه ها و ارباب جرايد ضمن انتقادات موثر و سازنده درراستاي توسعه ورزش استان، نسبت به انعكاس واقعيات موجود ورزشي وعملكرد هاي مثبت صورت گرفته نيز عنايت والتفات داشته باشند.

گفتني است چند روز پيش خبرگزاري مهر خبري را ازقول مديرکل تربيت بدني مازندران نقل کرده بود که ورزش مازندران در دولت نهم درجا زده وپيشرفتي نداشته است.اين خبر مورد بهره برداري وبزرگنمايي روزنامه اعتماد ملي نيز قرار گرفت.