شنبه 16 خرداد 1388-0:0

پيرامون يک مناظره

يادداشتي درباره مناظره احمدي نژاد وموسوي،از:دکتر سيف الرضا شهابي-بابل


      بالاخره مناظره چالشي و چكشي آقايان  احمدي نژاد با مير حسين موسوي در چهارشنبه شب 13/3/88  ازشبكه 3  سيماي جمهوري اسلامي ايران  و در مقابل ديدگان حدود 50 ميليون ايراني پخش شد .

مناظره اي كه در 30 سال اخير بي سابقه و بي نظير بود و جذابيت اين مناظره به حدي بود اگر تا چند ساعت ادامه پيدا مي كرد از تعداد بينندگان كم نمي شد با توجه به اين كه روز 5 شنبه يك روز تعطيل رسمي بود و بينندگان دغدغه دير رفتن به سر كار را نداشتند از نكات با اهميت اين كه :

      آقاي موسوي از ابتدا وتا جند دقيقه به آخرمناظره  مضطرب به نظر مي رسيد فقط در وقت پاياني وقتي نوبت به ايشان رسيد و مطمئن شد كه ديگر مجالي براي احمدي نژاد براي صحبت نيست با آرامش مناظره را به پايان رساندو سعي كرد حداقل يك گل وارد دروازه رقيب بكند . احتمالا اضطراب موسوي ناشي از اطلاع از روحيه تهاجمي احمدي نژاد بود.    

     در مقابل، احمدي نژاد با روحيه خشمگين توام با عصبانيت مناظره را شروع كرد و 90 دقيقه بازي كرد  واين خشم و عصبانيت احتمالا به 2 علت بود: 1-به خاطر حملات چند ماه اخير سه كانديداي ديگر و طرفداران شان به او  2- احمدي نژاد احساس كرد موقعيت اش در حال خطراست  و امكان دارد رقيب اصلي از او پيشي بگيرد يا پيشي گرفته .

    در انتخابات سال 1384 و رقابت ميان آقاي هاشمي رفسنجاني و احمدي نژاد –هاشمي در موضع تدافعي قرار داشت و مي بايست از عملكرد 8 ساله رياست جمهوري و 26 ساله انقلاب دفاع كند و احمدي نژاد در موضع تهاجمي بود طبيعي است حمله كردن راحت و دفاع كردن سخت است و احمدي نژاد توانست جو را در دست گيرد .

در مناظره چهارشنبه شب پيش بيني مي شد  موسوي موضع تهاجمي بگيرد و رقيب اش از عملكرد 4 ساله رياست جمهوري دفاع كند ولي عملا چنين نشد و از همان ابتدا احمد ي نژاد حمله كرد تا موسوي در وضعيت تدافعي قرار بگيرد.

    موسوي مي توانست با طرح مسائلي نظير :هزينه 300 ميليارد تومان كه به كرات ايشان و طرفداران اش در سخنراني ها و مصاحبه ها بر آن تاكيد داشتند توپ را به زمين احمدي نژاد شوت كند كه چنين نكرد و به جايش به سياست خارجي روي آورد

     از آن جائي كه احمدي نژاد از دوران 8 ساله نخست وزيري موسوي نقطه ضعف هاي كمي در اختيار داشت يا اگر زياد اصرار مي كرد به خاطر دوران حضرت امام به مصلحت نبود به بهانه حمايت آقايان هاشمي و خاتمي از نامزدي موسوي دوران 16 ساله سازندگي و اصلاحات را مورد حمله قرار داد.

     بعضي اشخاص يا از روي دل سوزي براي حفظ اعتبار نظام ويا براي آن كه خود را دل سوز مملكت نشان دهند از ذكر اسامي برخي از مسئولين قبلي  اظهار نگراني مي كنند ولي به نظر اين جانب بهتر شد اسامي ذكر شد  زيرا ذكر اسامي سبب خواهد شد آن هائي كه درچند سال اخير در مظان اتهام قرار گرفتند به دفاع جدي از خودشان بر آيند يا ا فكار عمومي دفاعيات آن ها را مي پذيرند و تمام شايعات پايان پيدا مي كند و يا مردم قبول نمي كنند.

     ذكر اسامي درس عبرتي خواهد شد براي آناني كه من بعد مسئوليت مي پذيرند  اگر از مسئوليت شان سوءاستفاده كنند دير يا زود در معرض قضاوت عمومي قرار خواهند گرفت به اصطلاح  دير يا زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد.

     به نظر مي رسد از آراي احمدي نژاد كاسته نشود ولي امكان دارد  تعدادي ازآراي  خاموش كه تصميم گرفته بودند به مير حسين راي بدهند وقتي صحبت هاي احمد ي نژاد را شنيدند از راي دادن منصرف شوند.

    ادبيات به كار گرفته شده  و ادعاهاي احمدي نژاد در مناظره مورد پسند طبقات روشنفكر و تكنوكرات و لايه هاي بالا دست جامعه نبود و در مقابل بخش هائي از لايه هاي مياني و پائين دست استقبال كردند و صحبت هاي احمدي نژاد را ناشي از شجاعت و شهامت او قلمداد كردند به خصوص در تاريخ سيماي جمهوري اسلامي سابقه نداشته يك مقام مسئول اين گونه به اتتقاد شديد از چهره هاي جمهوري اسلامي بپردازد.

    به هر حال احمدي نژاد با اين هدف وارد استوديو سيما شد تا موج جديد ايجاد كند و تا روز جمعه 22/3/1388 موج سواري كند  ولي تا روز انتخابات هنوز چند روز مانده ممكن احمدي نژاد امواج جديد بي آفريند و يا رقباي او بر امواج بلندتر سوار شوند .