دوشنبه 15 تير 1388-0:0

ياران احمدي نژاد و باران تفرقه

يادداشتي از:محمدعلي فاضلي راد 


با روندي كه سايت ها و رسانه هاي طرفدار پيروز انتخابات در پيش گرفتند به نظر مي رسد ما به سمت پيش بيني هاي دكتر رضايي نزديك تر مي شويم؛ يعني با ادامه مسير دكتر احمدي نژاد كشور به سمت لبه پرتگاه نزديك مي شود.

 البته اتكاي دولت و رئيس آن به رهبري و استفاده مثبت و مفيد از اين جايگاه مقدس اتكاي بسيار بجا و خوبي است و بايد قدر آن دانسته شود.

 قدرت براي نابود كردن رقبا و از ميدان به در كردن آنها و انتقام گيري و ايجاد صف بندي هاي خطرناكي كه آينده كشور را با مخاطرات امنيتي جدي رو به رو خواهد كرد و فرار از مسير درايت و دور انديشي وضعيت مديريت اجرايي كشور را تبديل به سياستگزاري مخاطره افزايي خواهد نمود.

توجه به منافع جناحي و جرياني به جاي منافع ملي موجب افزايش سهم محدودنگري و تنازع درون ساختاري حتي در دولت منبعث از اين پيروزي خواهد شد.

دولت مي تواند از ظرفيت اين پيروزي عظيم به بهترين نحوي بهره برداري نمايد (هرچند اعتراضات به نحوه كسب اين پيروزي به قوت خود باقي و ترديد ها در صحت آن جدي است و مبادي قانوني رسيدگي به اعتراضات فقط به صورت شكلي براي دستيابي به توجيه صحت نتايج انتخابات، اقدامات صوري در حد بازشماري ده درصد از صندوق هاي راي را انجام دادند و از تعيين سلامت آراي ريخته شده به صندوق ها، سلامت متصديان صندوق ها، مداخله جدي عناصر فرمانداري ها، و... سخني به ميان نياوردند).

در هر صورت اين ظرفيت اعلام شده بايد در مسير درستي مورد استفاده واقع شود و نبايد موجبات كينه افزايي و به رخ كشيدن هاي مغرورانه و تجويز راه اندازي هو و جنجال و ايراد برچسب هاي وابستگي به بيگانگان، خيانت، قدرت طلبي، اغتشاشگري، خونخواري و ... به مخالفاني كه به فرموده رهبري از درون نظام و جزء نيروهاي نظام هستند و تنها جرم نابخشودني آنها اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات و نتايج منبعث از آن هست مورد استفاده قرار گيرد.

متاسفانه در فضاي كنوني تعدادي از ايادي مغرور طرف پيروز همچنان با استفاده ابزاري از قرآن و روايت و ولايت به طرد نيروهاي خودي و جناحي كردن منافع ملي و تحديد دولت و تهديد منافع ملي اهتمام ورزيده و تنها هنري را كه نياموخته اند رعايت شئون اخلاقي و حفظ حرمت انسان ها و انصاف و عدالت در رفتار با مخالفان مي باشد.

 مشي تحمل مخالفان كه رهبري بر آن تاكيد وافر دارد در قاموس رسانه هاي سرمست از پيروزي مشي مورد قبولي نيست و كيهانيان مغرور هر روزه بر آتش اين روند خطرناك مي دمند تا از حرارت آن هيچ كاسته نشود و گردانندگان رجانيوز، انصارنيوز،...و به خصوص سركار عليه خانم رجبي كه به نوعي الهام نيوز مي باشند و از الهامات غيبي براي تفرقه افكني و زدن انگ هاي جديد و توهين و افترا و هتك حرمت بزرگان و آسماني كردن يك موجود زميني آن هم در مقابل رهبري بزرگ ابايي ندارند، به عمله اين پروژه سخيف و بغرنج تبديل شده اند.

با اين وضعيت، نظام، با اين دوستان پر مدعايي كه به نام طرفداري از آن دروغ مي بندند و از اشارات مقام معظم رهبري حدس هاي يقيني ساخته و پرداخته مي كنند و علي رغم نهي هاي مستقيم چندين باره ايشان مواردي را منتسب به ايشان منتشر كرده و موجب گمراهي مردم دلباخته ولايت مي گردند و با اتكا به رضايت رهبري از نتايج حماسي انتخابات 88 مسيري غير از مشي رهبري را تبليغ مي كنند، واقعاً هيچ نيازي به داشتن دشمن ندارد.

 دوستان واقعي رهبري آناني هستند كه علي رغم داشتن دل پر خون از كاركردهاي دولت نهم و نقدهاي جدي از عدم گوش دادن به نصايح رهبري توسط رئيس دولت نهم صرفاً به دليل حمايت رهبري از روساي دولت ها و نزديك تر دانستن نظرات (نه اعمال و كاركردها) رئيس دولت نهم به نظرات رهبري لب از انتقاد از دولت فرو بسته و در حمايت از دولت آينده براي داشتن توفيق بيشتر در ارائه خدمت به مردم و حماسه آفرينان 40 ميليوني 22 خرداد 88 همت خود را به كار گرفته اند.

 دولت نبايد فضاي رسانه اي كشور را آن چنان ببندد كه جلوي هرگونه انتقادي را با ايراد اتهام وابستگي، سرسپردگي، ضديت با ولايت فقيه، مافياي قدرت و ثروت و ... بگيرد و با روش مطرود راه اندازي جنگ زرگري به اداره امور و خفه كردن منتقدان اقدام نمايد.

دولت نبايد اقدام به از كار انداختن نظرات كارشناسي در مجلس بنمايد و هر پروژه اي را كه به خيال خودش صحيح و بي نقص است با فشارهاي رواني و لابي هاي پشت صحنه و وعده و عيد و ايجاد رعب و ترس از متهم شدن به مخالفت با ولايت فقيه به تصويب برساند و يكه تاز ميدان كارشناسي تلقي شود.

 به هر حال تا قريب به دو ماه آينده چهره واقعي دولت و ديدگاه هاي مديريتي آن كاملاً مشخص خواهد شد كه آيا به صورت فراجناحي عمل خواهد كرد و يا در درون جريان راست فراگروهي رفتار خواهد داشت و يا اينكه دولت را كاملاً منقبض و بسته به صورت درون حزبي و درون جرياني انتخاب خواهد نمود.