میزان مشارکت مردان در انجام امور خانگی و بچه‌داری، با سطح اشتغال زنان رابطه‌ای مستقیم دارد.

گفت و گو با علی مراد خرمی، کارشناس طرح دانشنامه بزرگ قصه‏ های ایرانی

اگر عکس های قدیمی این چشمه را با عکس های جدید آن مطابقت دهیم متوجه تغییرات و تخریب هایی که از سر بی توجهی و نا آگاهی مردم شده است، می شویم.

ارسال مطلب /خبر

©2013 APG.ir