تعداد بازدید: 3292

توصیه به دیگران 1

جمعه 26 شهريور 1389-0:7

جنگ جهاني سوم، جنگ ادیان؟

...اكنون آمريكا در همه جهان و به ويژه در جهان اسلام منافع دارد وضربه زدن به منافع آمريكا براي مسلمانان سهل الوصول است.(يادداشتي از سيف الرضا شهابي-بابل)


جنگ هاي اول و دوم جهاني در اروپا توسط آلماني ها راه اندازي و بر پايه منافع ملي وناسيوناليتي آلمان روي داد،در زماني كوتاه فراگير شد و بخش هائي از جهان به استثناي آمريكا رادربرگرفت و خسارات مالي هنگفت و تلفات جاني وحشتناكي بر جاي گذاشت .

بر اساس شواهد و قرائن موجود و آن چه كه در چندروز اخيردر شهرهاي مختلف ايالات متحده به نام "قران سوزي"شاهدآن بوديم بايد در آينده شاهد شروع جنگ جهاني سوم و در قالب "جنگ اديان"باشيم كه از آمريكا شروع خواهد شد و كل جهان را در بر خواهد گرفت و اگر اين جنگ شروع شود خسارات و تلفاتي بيشتر از دو جنگ بزرگ قرن بيستم بر جاي خواهد گذاشت مگر اينكه دولت مردان و سياستمداران و صلح دوستان و رهبران ديني ومذهبي آمريكا وجهان هوشياري خودرا حفظ كنند و آن را تحت كنترل در آورند.

     شهروندان آمريكائي به جاي آن كه به علت اصلي حادثه حمله به برج هاي دوقلو در نيويورك بپردازند به معلول توجه مي كنند وهمين مسئله سبب سوءاستفاده از احساسات آن ها توسط تندروهاي جمهوريخواه مي شود.

     دردهه هاي پاياني قرن بيستم شوروي به افغانستان حمله كرد و يک سرزمين اسلامي را به اشغال در آورد. جوانان مسلمان اشغال بخشي از جهان اسلام توسط غير مسلمانان را بر نتابيدند و به كمك مردم مسلمان افغانستان شتافتند تا روس ها را بيرون كردند .

سپس رژيم بعثي عراق كشوركويت را به اشغال نظامي در آورد. آمريكا به كمك حكومت كويت در آمدو نيرو به عربستان گسيل داشت تا عراقي ها را از خاك كويت بيرون كنند. بعد از بيرون رفتن عراقي ها از كويت نيروهاي غربي و آمريكائي در عربستان سرزمين وحي جا خوش كردند .

بازهم جوانان مسلمان اشغال سرزمين وحي را توسط غربي ها اهانت به اسلام تلقي كردند و براي اخراج آن ها ماننداخراج اشغالگران روسي از افغانستان با تمام وجود به پاخاستند.

جنگ با غرب و آمريكا از مرزهاي جهان اسلام فراتر رفت و به خاك آمريكا كشيده شد و در يازدهم سپتامبر برج هاي دوقلو در نيويورك كه سمبل نظام سرمايه داري و ساختمان پنتاگون كه مركز قدرت نظامي نظام ميليتاريستي غرب بود مورد حمله قرار گرفت .اين حملات هيمنه ايالات متحده را درهم شكست.

     نئوكان هاي كاخ سفيد در دوران رياست جمهوري "جرج دبليوبوش" براي آن كه قدرت خودرا نشان دهند ابتدا به افغانستان كه ضعيف ترين كشورجهان بود و در پي آن به عراق حمله كردند و اين دوكشور اسلامي را اشغال نمودندو هزاران نفر از مردم بي گناه و مسلمان اين كشورها را كشتند و هزاران نفر از نيروهاي غربي را هم به كشتن دادند .

     اكنون در آستانه حمله به برج هاي دوقلو به جاي آن كه آرامش برقرار شود و درفضائي آرام به علل آن حادثه پرداخته شود،تندروهاي آمريكائي به سركردگي نئوكان ها براي حذف دمكراتها ازقدرت و برنده شدن در انتخابات گنگره آمريكا در نوامبر 2010به تحريك احساسات مردم آمريكا براي گرفتن راي آن هابه سوزاندن "قران" روي آوردند و غافلند كه تخم كينه اي را مي كارند كه عوارض خطرناكي براي بشريت در بر خواهدداشت ودر صورت بروز جنگ اديان مطمئنا آمريكا آسيب هاي جدي خواهدديد.

    دهه نخست قرن بيست ويكم وضعيت با دوجنگ اول و دوم جهاني متفاوت است كه ايالات متحده كمترين آسيب را ديد و بيشترين استفاده را برد. درآن زمان هنوز آمريكا وارد عرصه سلطه نشده بوداما اكنون آمريكا در همه جهان و به ويژه در جهان اسلام منافع دارد وضربه زدن به منافع آمريكا براي مسلمانان سهل الوصول است با اين حساب آمريكائي كه مردم را تحريك مي كنند تا قران را به آتش بكشانند بايد به منافع كشورشان بيشتر از راي فكر كنند .

    به هرحال مسلمانان بايد با خويشتن داري از هر گونه تحركي كه بي احترامي به ساير اديان و مذاهب خصوصا مسيحيت و آئين حضرت "عيسي"مي باشداجتناب ورزند تا آتش فتنه اي راكه نئوكان ها مي خواهند راه بيندازند وجنگ اديان ناميده مي شود خاموش شود.    ©2013 APG.ir