تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 31 شهريور 1383-0:0

مانورامداد ونجات درآمل برگزارمى شود

مانور" امداد ونجات "،هفت مهر روزآتش نشانى وايمنى درآمل برگزارمى شود.


آتشباد "حسين عليزاده " مديرعامل آتش نشانى وخدمات ايمنى آمل ضمن اعلام مطلب فوق گفت : گسترش فرهنگ ايمنى وبه نمايش گذاشتن امکانات وتجهيزات سازمان ازاهداف اين مانوراست . وىافزود : درهفتم مهرکه روزآتش نشانى وايمنى نامگذارى شده است با به آتش کشيدن يک کلبه فرضى ساخته شده تجهيزات کامل آتش نشانى و رسيدن بموقع نيروهاى آتش نشانى به محل حادثه به نمايش در مى آيد. وى به نمايش گذاشتن خودرو با نردبان ۳۲ مترى ، جک بادى ، آتش نشان موتورسوار وغيره راازجمله برنامه هاى روزمانورامداد ونجات خواند. "عليزاده " جذب نيروهاى داوطلب آتش نشان به خصوص دانش آموزان را از اهداف ديگرمانورامداد ونجات خواند وگفت : دراين روزسايت آتش نشانى آمل نيزراه اندازى مىشود. مدير عامل آتش نشانىو خدمات ايمنى آمل مزاحمتهاى تلفنى را از جمله مشکلات اساسى خواندو ادامه داد : به طور متوسط طى يک هفته بيش از ده هزار مورد مزاحمت هاى تلفنى به ثبت مىرسد. وى تعداد خطوط شماره تلفن (۱۲۵ آتش نشانى ) را پنج خط اعلام کرد.


    ©2013 APG.ir