تعداد بازدید: 2256

توصیه به دیگران 1

جمعه 18 آذر 1390-11:48

گاه شمار هفته

مناسبت هاي تقويمي اين هفته مازندران؛درگذشت شريف تبرستاني،انتشار روزنامه بابل شهر،درگذشت ناصر کبير و...


-دوشنبه 21 آذرماه 90، 20مردال ماه 1523 تبري:درگذشت آيت الله حاج شيخ محمد علي شريف تبرستاني،فاضل و عالم فرهيخته(1355 شمسي)


-پنج شنبه 24 آذرماه 90 ،21مردال ماه 1523 تبري:انتشار روزنامه بابل شهر به مديريت احمد ضيابخش در شهر بابل(1330 شمسي)


-جمعه 25 آذرماه 90، ،22مردال ماه 1523 تبري:درگذشت ابوالقاسم جعفربن ناصر کبير از حاکمان علويان تبرستان(312 قمري)


-درگذشت ابوعبدالله محمدبن حسن برخشافر ساروي سراجي الرازي از دانشمندان برجسته(374 قمري)    ©2013 APG.ir