تعداد بازدید: 2310

توصیه به دیگران 1

شنبه 24 دی 1390-21:23

گاه شمار هفته

مرور مناسبت هاي تقويمي مازندران در اين هفته:تولد شيخ فضل الله نوري/درگذشت سيدابراهيم نوبخت/پايين کشيدن مجسمه محمدرضا پهلوي/تولد سيدعلي حسيني/تولد ميرزا مهدي مجتهد تنکابني/درگذشت سيدعبدالرسول صدرايي.


*شنبه 24 دي، 25 شروينه ماه 1523 تبري

-تولد شيخ فضل الله نوري کجوري،از فقيهان و مراجع نامدار طرفدار مشروطه مشروعه در روستاي لاشک کجور(1259 قمري)

*يک شنبه،25 دي،26 شروينه ماه 1523 تبري

-درگذشت سيدابراهيم نوبخت،اديب،شاعر و مرثيه سراي نامي(1358 شمسي)

*سه شنبه27 دي ، 28شروينه ماه 1523 تبري

-پايين کشيدن مجسمه محمدرضا پهلوي در شهرهاي بابل،تنکابن و قائم شهر(1357 شمسي)

*چهارشنبه 28 دي،29 شروينه ماه 1523 تبري

-تولد سيدعلي حسيني مشهور به پيرسيدعلي،از عالمان و فقيهان نامدار رامسر(1326 قمري)

*پنج شنبه 29 دي ماه،30 شروينه ماه 1523 تبري

-تولد ميرزا مهدي مجتهد تنکابني ملقب به رحمت علي شاه،از عالمان و عارفان نامدار در سليمان آباد تنکابن(1297 قمري)

*جمعه 30 دي ماه،1 ميرماه 1523 تبري

-درگذشت سيدعبدالرسول صدرايي،از عالمان و واعظان مشهور بابل(1323 شمسي)

     ©2013 APG.ir