تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 25 مهر 1383-0:0

تثبيت قيمت برنج در بازار

به منظور جلوگيرى از كاهش قيمت برنج و خرده هاى آن در بازار، برنج كاران بايد محصول خود را به مرور زمان تبديل به برنج كنند تا هم قيمت آن ثابت بماند و هم كارخانه هاى شاليكوبى فرصت مناسب ترى براى تبديل شلتوك به برنج داشته باشند.


مهندس «مسعود غلامى» مسؤول دفتر برنج سازمان جهادكشاورزى استان مازندران ضمن بيان مطلب فوق افزود: براى خريد برنج ارقام پرمحصول درسال جارى هيچ سقف و محدوديتى وجودندارد و زمان خريد آن تا اول اسفندماه سال جارى ادامه دارد كه درصورت لزوم اين مدت تمديد خواهدشد.


    ©2013 APG.ir