تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 مهر 1383-0:0

رهاسازي80ميليون قطعه بچه ماهي در درياي خزر

مديركل شيلات مازندران از رهاسازي 80ميليون قطعه بچه ماهي در درياي خزر خبر داد.


«محمد قاسمي» گفت: اين بچه ماهي ها شامل سفيد، آزاد و خاوياري بودند. وي با اشاره به تأثير عمليات رهاسازي اين ماهي ها در درياي خزر افزود: بااجراي اين طرح سهم ايران در استحصال خاوريار در درياي خزر به ميزان كشورهاي حاشيه اين دريا رسيد. وي گفت: امسال 4ميليون قطعه بچه ماهي خاورياري تكثير و در آبهاي درياي خزر رهاسازي شده است. وي افزود: در فصل جديد صيد 4هزار و 200صياد مازندراني در قالب 57شركت تعاوني عمليات صيدماهي استخواني در درياي خزر را آغاز كردند. ««قاسمي» گفت: امسال ادوات صيادي از سوي شيلات در اختيار شركتهاي تعاوني صيادي مازندران قرارگرفت.


    ©2013 APG.ir