تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 مهر 1383-0:0

مردم مازندران بيش ازده ميليارد ريال در صندوق هاى صدقات ريختند

مديرکل کميته امداد امام خمينى (ره ) مازندران اعلام کرد : درشش ماهه اول امسال مردم اين استان ده ميليارد۲۰۰و ميليون ريال وجه نقد به داخل صندوق هاى صدقات ريختند.


صفري ادامه داد : تاکنون ازسوى اين نهاد۱۲۴ هزارعددصندوق هاى کوچک منازل، دوهزار۲۰۰و عدد صندوق متوسط وهفت هزارويکصد عدد صندوق بزرگ پايه دار در سطح معابرمازندران توزيع ونصب شده است . وى اظهارداشت : پارسال۳۰ ميلياردريال ازکمک هاى مردم خيراين خطه از صندوق هاى صدقات ، جشن عاطفه ها ، کمک به مردم زلزله زده بم ، فلسطين و عراق جمع آورى شد. وى اضافه کرد : ازاين کمک ها۱۲ ميليارد ريال به مردم زلزله زده بم اختصاص يافته ومابقى دربخشهاى مختلف حمايتى کميته امداد امام خمينى (ره ) مازندران صرف شده است . به گفته وى هم اکنون قريب به ۵۰ هزارخانوارنيازمند تحت پوشش کميته امداد امام خمينى (ره ) استان قراردارند.


    ©2013 APG.ir