تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 18 آبان 1383-0:0

تهيه طرح بيمه هنرمندان

مديرعامل بيمه ايران در جمع خبرنگاران استان مازندران گفت: طرح بيمه هنرمندان توسط اين شركت و وزارت ارشاد اسلامى اجرا مى شود.


عباس زادگان مديرعامل بيمه ايران گفت: مطالعات مقدماتى اين طرح انجام شده و اميد مى رود اين كار ضرورى پيش از پايان سال۸۳ به اجرا درآيد. وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه اين شركت در ۵۰كشور جهان مشغول ارائه خدمات بيمه اى است، گفت: در حال حاضر ۱۵درصد عمليات بيمه اى دولت عمان در دست بيمه ايران است.


    ©2013 APG.ir