تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 آبان 1383-0:0

اولياي‌ دم‌ قاتل‌ را بخشيدند

مسوول‌ روابط‌ عمومي‌ اداره‌ كل‌ زندان‌هاي‌ مازندران‌ گفت‌: يك‌ متهم‌ به‌ قتل‌ عمد در قائمشهر مورد عفو اولياي‌ دم‌ قرارگرفت‌.


هوشنگ‌ بابايي‌ ركني‌افزود: زنداني‌ فرهاد خ‌ ازتاريخ‌ نوزدهم‌ شهريورماه‌ 1376 به‌ اتهام‌ قتل‌ عمد درندامتگاه‌ اين‌ شهرستان‌ به سرمي‌ برد. وي‌ ادامه‌ داد: اين‌ زنداني‌ با ميانجي گري‌ روسا، مددكاران‌ وشوراي‌ حل‌ اختلاف‌ زندان‌ قائمشهر بامراجعه‌ به‌ شكات‌ و دعوت‌ آنان‌ به‌ زندان‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ رضايت‌ از اولياي‌ دم‌ شد. وي‌ اظهار داشت‌: مبلغي‌ بابت‌ خونبها توسط‌ خانواده‌ زنداني‌ و با كمك‌ خيرين‌ اين‌ شهرستان‌ به‌ خانواده‌ مقتول‌ پرداخت‌ شد. به‌ گفته‌ وي‌ زنداني‌ فوق‌ بيش‌ ازهفت‌ سال‌ درزندان‌ قائمشهر تحمل‌ كيفركرده‌ است‌.


    ©2013 APG.ir