تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 آبان 1383-0:0

فرماندار بابل: مطالبات برنجكاران در اسرع وقت پرداخت مي شود

مطالبات شالي كاراني كه برنج مازاد بر مصرف خود را به مراكز خريد تحويل مي دهند، در اسرع وقت پرداخت مي شود.


مهندس بهمن نوري فرماندار بابل با عنوان خبر بالا، گفت: امسال در بابل 37500 هكتار از اراضي كشاورزي تحت كشت ارقام پرمحصول برنج قرار داشت كه تاكنون 12 هزار تن انواع برنج توسط 19 مركز خريد سازمان تعاوني روستايي و شركت خدمات بازرگاني از كشاورزان خريداري شده است. وي گفت: مبلغ پنجاه و يك ميليارد ريال بابت برنج خريداري شده به كشاورزان بابلي پرداخت شده است.


    ©2013 APG.ir