تعداد بازدید: 3586

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 آبان 1383-0:0

همسر

شعري از دوستعلي بهزادي - دانمارك


در نگاه هاي اول همسر / نطفه هاي آشنايي را پندار بود / آرام / آرام / با دلربايي آمد / در گوشه اي از جانم جاي گرفت/ در قلبم خانه كرد / و تا آخر با من ماند.


    ©2013 APG.ir