تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 آبان 1383-0:0

استاندارمازندران خواستارپرداخت مطالبات برنجکاران شد

استاندارمازندران در نامه هايى بايک متن به وزيران بازرگانى و جهاد کشاورزى خواستار پرداخت مطالبات برنجکاران مازندران بابت فروش برنج به شرکت تعاونى روستايى شد.


دراين نامه آمده است : قريب به ۷۵ روزازبرداشت شالى ازمزارع کشاورزى استان سپرى شده است که با توجه به سياست هاى اجرايى دولت مبنى برحمايت ازکشاورزان پرتلاش به ويژه شاليکاران استان هاى شمالى ، سازمان تعاون روستايى به عنوان کارگزار امر خريد برنج ، تاکنون بيش از۴۹ هزارتن انواع برنج پرمحصول خريدارى کرده است . مهندس "محمد على پنجه فولادگران " دراين نامه ادامه داد : کل بهاى برنج تحويلى به احتساب هزينه هاى تبعى آن بالغ ب۲۲۰ر ميليارد ريال محاسبه که با پيگيرىهاى صورت گرفته شده رقمى حدود۱۸۱ ميليارد ريال آن دريافت وبه کشاورزان طرف قرارداد پرداخت شده است . دراين نامه همچنين امده است : عليرغم پيگيرىهاى بعدى مبنى برتامين مابقى طلب کشاورزان مورد نظرتوفيقى ازاين بابت حاصل نشده است که اين امرباتوجه به حساسيت موضوع ومراجعات متعدد کشاورزان براى وصول مطالبات به حق خود ، وضعيت نگران کننده اى براى مجريان طرح ومسوولين منطقه به وجود آورد،که قويا وقوع درگيرى وگسترش تنش هايى پيش بينى مىشود. استاندارمازندران دراين نامه از وزيران بازرگانى وجهاد کشاورزى خواسته است که براى تامين وحواله وجوه مورد مطالبه کشاورزان استان که رقمى بالغ بر50ميليارد ريال است در اسرع وقت اقدام کنند. مدت ديرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان ازمر۵۰ز روزگذشته است . از سه هفته پيش قيمت برنج ارقام پرمحصول در بازار آزاد به نسبت قيمت تضمينى بين ۳۰۰ الى۵۰۰ ريال گرانتر شده است .


    ©2013 APG.ir