تعداد بازدید: 3615

توصیه به دیگران 3

دوشنبه 27 آبان 1392-14:30

روابط عمومی ها؛ مبانی، موانع، پبشنهادها

قبل از هر چیزی روابط عمومی باید منظور از مفهوم اعتدال را روشن کنند ،تا در درجه اول ذهنیّت مشترکی از مفهوم اعتدال به وجودآورند/تخصصی نبودن،مرتبط نبودن مدارک تحصیلی ،گریزان بودن مدیران از روابط عمومی از مشکلات روابط عمومی های استان است/انتظار می رود که در انتخاب مدیر روابط عمومی به شاخص های عمومی و تخصصی توجه شود.


مازندنومه: آن چه در زیر می آید متن سخنرانی حسین برزگر ولیکچالی -مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور مازندران و دانشجوی دکترای جامعه شناسی- است که در نشست مشترک مدیران روابط عمومی استان مازندران با معاون استاندار بیان شد.

 *مبانی و دیدگاه ها

 ویژگی های روابط عمومی کارا و اثر بخش درحوزه های مختلف عبارتند از:

1- برخورداری ازاخلاق و رفتار مناسب ومنطقی،نرم خویی و خوش رویی وصبوری،ایجاد حس اعتماد واطمینان دربرخورد درمراجعان،مشتریان ومخاطبان

 2- اغوا وتبلیغات تحریک آمیز به بدنه روابط عمومی ها وکار حرفه ای آنها ، آسیب می رساند به جای آن باید خدمات کیفی وواقعی صورت گرفته را انتشار داد.

 3- باتوجه به اینکه روابط عمومی درگاه ورودی هر سازمان ، نهاد یا مجموعه ای است،باید از استانداردهای مناسب برخوردار باشد.کارگزاران روابط عمومی باید شناخت کافی و مناسب از افکار عمومی، سازمان، مدیران وهمکاران داشته باشند.

4- تحقیق وپژوهش درروابط عمومی،اجتناب ناپذیر است.اگر کار پژوهشی مرتبط با سازمان یا مجموعه ای به شیوه ای صحیح انجام گیرد.بزرگ نمایی وکوچک نمایی،سیاه نمایی وانحراف ازبین می رود وواقعیات درزمان مناسب وباابزار مناسب بیان وانعکاس داده می شود.

 5- انجام کارشناسی مناسب و منطقی امور و انجام تحقیق مستمر توسط افراد کار آمد درحوزه های مختلف واستفاده از ابزارهای ارتباطی،ضروری است.

 6- حضور افراد غیر متخصص آسیب جدی برپیکره روابط عمومی وسازمان وارد می کند. روابط عمومی ، حرفه ای حساس است که باید از افراد متخصص،دانش آموخته وباتجربه استفاده کرد. سطوح علمی،دانش ومهارت کارگزاران روابط عمومی باید ارتقاء یابد.

 7- روابط عمومی علمی است که نهایت ندارد؛چون موضوع روابط عمومی انسان است.انسان هم موجودی متحول،اندیشه ورز،تغییر پذیرونوخواه است.روابط عمومی هم کهنه پذیر نیست.برگزاری کارگاهها،سمینار های ترویجی وآموزشی همراه باتسری ارتباطات در متن به شکل مستقیم و رخ به رخ مفید و مؤثر خواهد بود.

8- روابط عمومی ها به جایگاهی متناسب با آرمان های حرفه ای نظیر تخصص گرایی،راست گویی،پاسخگویی وکمک به مردم برای آشنایی باحقوق وتکلیف نزدیکتر بشوند.

 9- برای رشد،توسعه وبالندگی روابط عمومی درطول چهارسال آینده وبه لحاظ مسولیت های حرفه ای وحقوق آنها به تجهیزات فکری وفنی مجهز کنیم ومهم تر از همه آنها را به رسمیت بشناسیم.در دایره قدرت سازمان،برای آن ها نقش آفرینی ایجاد کنیم.

 10- دولت جدید در مازندران باید یک نظام اطلاع رسانی مبتنی بر راستگویی،صداقت ،شفافیت ومتفاوت باسیاست های تبلیغاتی وتوهم گرایانه پایه ریزی کند.

 11- از آنجایی که توقعات ومطالبات مردم وجامعه مدنی ازدولت تدبیر وامید فراگیر،شتابنده وگسترده است باید از دامن زدن به مطالبات مردم حتی الامکان پرهیز کرد.

 12- مردم را با گفتمان اعتدال واثرات اجرایی آن آشنا کرد؛چرا که چرخش سیاست های دولت و تأثیرآن درحوزه های مختلف زمان بر بوده ودراز مدت است.(مردم،دولت را یاری کنند)

 13- روابط عمومی ها برای مشارکت مردم وایفای نقش واقعی در اداره امور زمینه های لازم را فراهم نمایند.

14- به کارگیری افراد متخصص ودارای احساس مسئولیت وبادرک و برداشت علمی وخردگرا می تواند به آزادی عمل در روابط عمومی ها درانعکاس اخبار صحیح وشفاف کمک کند.باید احیاء اعتماد مردم به دولت و روابط عمومی ها صورت پذیرد.

 15- زمانی روابط عمومی ها،اعتماد سازی می توانند بکنند که رفاه انسانی مردم درابعاد مختلف بهبود پیدا کند درغیر این صورت،تصمیمات غلط مدیریتی وعدم مقابله با فساد وبی تدبیری،اعتماد سازی راسبب نمی شود.

* روابــط عمـومـی و دولــت جدید

 1- در فضای بوجود آمده کنونی(دولت تدبیروامید) ،تأکید بر نقش آفرینی در پاسخگویی،توزیع و تعمیق اطلاعات و ارتباطات در بخش های متناسب با انتظارات همگان،نیاز است که روابط عمومی به تعامل و پویائی در تولید و توزیع اطلاع رسانی داشته و به شکل فعال تری در جریان "دینامیسم اجتماعی" قرار گیرند.

 2- روش های منسوخ پنهان کاری را کنار بگذارند و شفاف و بی پرده با افکار عمومی مواجه شوند.

 3- خوشبختانه سپهر رسانه ای بویژه گسترش دستیابی به شبکه های اجتماعی،بر عرصه دسترسی به اطلاعات شفاف افزوده است،بنابراین امکان مدیریت اطلاع رسانی،سخت و پیچیده تر شده است.إعمال رویه پنهان کاری و محافظه کاری قطعأ با شکست مواجه خواهد شد.

 4- در انعکاس اخبار صحیح و شفاف سازی امور ،بی تردید آزادی عمل روابط عمومی وجود ندارد.به دلیل مخالفت مدیران مافوق و بعضأ به خاطربه خطر افتادن منافع سازمان است.مدیرانی ضعیف هستند که اعتماد عمومی وآینده سازمان را فدای موقعیت شغلی خود می کنند.

 5- روابط عمومی در دولت جدید،باید عنصر درجه اول ایجاد وجه صحیح از سازمان باشند.ذهنیّت مخاطب از عملکرد روابط عمومی متأثر است.لذا روابط عمومی با عملکرد هوشمندانه و با برنامه می تواند بستر مناسب تحقق اهداف دولت را ایجاد کند.

 6- قبل از هر چیزی روابط عمومی باید منظور از مفهوم اعتدال را روشن کنند ،تا در درجه اول ذهنیّت مشترکی از مفهوم اعتدال به وجودآورند.

برداشت های یکسان کمک می کند تا سیاستگذاری این خط مشی به شکل یکپارچه ای تعمیم پیدا کند،باید از کار تبلیغاتی روابط عمومی فاصله بگیرند.(در اینجا رسانه ها باید تبلیغ کنند.)

* أهـمّ مشـکـلات روابـط عمـومـی استـان مازنـدران 

 1- تخصصی نبودن،مرتبط نبودن مدارک تحصیلی ،گریزان بودن مدیران از روابط عمومی

 2- تعطیل شدن فعالیت شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاهای اجرایی استان و عدم برگزاری جلسات این شورا.(ریاست این شورا را طبق قانون استاندارمحترم بر عهده دارد.)

3- عدم ارزشیابی علمی و کارشناسی از مدیران روابط عمومی و جایگاه و شأن و منزلت حرفه ای و کاری آنان

 4- تقلیل ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها در مدل ارسال گزارش ،خبر و یا عکس و فاصله گرفتن از نقش اندیشگی،پویایی و کارشناسی

* پیشـنهــادهـا

 1- برگزاری دوره های آموزشی(عمومی و تخصصی) با همکاری دانشگاه هاو مراکزآموزش عالی استان به منظورتقویت جایگاه وکارکردروابط عمومی ها

 2- فعال شدن شورای روابط عمومی استان

 3- برگزاری هرچه زودتر انتخابات شورای روابط عمومی

 4- هماهنگی با شورای روابط عمومی استان در هر گونه تغییر و جابجایی مدیران روابط عمومی استان

 5- راه اندازی شعبه استانی انجمن روابط عمومی ایران در مازندران

 6- ساماندهی وضعیت نیروهای استانی شاغل در حوزه روابط عمومی و یکنواخت کردن عناوین وپست سازمانی

 7- انجام ارزیابی دقیق، کارشناسی و مناسب از عملکرد روابط عمومی ها تحت نظارت شورای روابط عمومی استان

 8- تبیین وظایف و جایگاه قانونی و حرفه ای روابط عمومی در جلسات شورای اداری استان و ضرورت حضور مؤثر و تعیین کننده روابط عمومی ها در جلسات هیأت رئیسه ، شورای مدیران و معاونان و بالاترین مقام تصمیم گیری سازمان

 9-از آنجایی که تغییر و تحول مدیریتی درحوزه روابط عمومی ،امری طبیعی و در حیطه اختیارات مدیریت ارشد هر سازمان یا مجموعه یا نهادی می باشد.

 انتظار می رود که در انتخاب مدیر روابط عمومی به شاخص های عمومی و تخصصی توجه شود و افرادی با توان بالای علمی و تجربیات لازم بکارگیری شوند و از پذیرش افراد فاقد صلاحیت و کم تجربه یا با توصیه و خواهش کانون های قدرت و افراد و مراکز خاص پرهیز شود.


 • چهارشنبه 29 آبان 1392-0:0

  آقای برزگر یه چیزی بگو و بنویس که در حد و اندازه ات باشد! بیشتر این چیزایی که نوشتی را، انصافا خودت قبول داری!
  ...شنیدی مسئول روابط عمومی را میخوان عوض کنن ترسیدی از قافله عقب بمونی! ...
  به آجودانی که کامنت ها را رصد میکنه توصیه می کنم اگر قرار است فردی را معرفی کنه حداقل خوش نام! باشه...نماینده تدبیر و امید باید شایستگی و لیاقت آن را هم داشته باشه واقعا حیفه این امیدی که مردم به گفتمان تدبیر و امید پیدا کردن با گماشتن افرادی مثل ایشان به یاس تبدیل بشه.
  آقای آجودانی مدعی هستید که رزمنده اید یه رزمنده منافع استان را در نظر میگیره به پایان این 4 سال و به عملکرد خود و دوستانتان فکر کنید. تو دولت قبل بهتون فرصت ابراز و بیان عقیده داده نشد حالا از این فرصت به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنید و به روش و منش رییس جمهور محترم اعتقاد راسخ داشته باشید و کدورت ها و تسویه حساب ها را کنار بزارید و به پیشبرد اهداف برای توسعه استان بیاندیشیم و نیک بنگریم که در پایان 4 سال آینده آیا حرفی برای گفتن به مردم خواهیم داشت؟

  • سه شنبه 28 آبان 1392-0:0

   تا چند روز ديگر مدير روابط عمومي استانداري هم منصوب مي شود و زحمت اين دوستان هم در قلمفرسايي كم مي شود

   • سه شنبه 28 آبان 1392-0:0

    پيشنهادات بسيار ابتدايي و ساده است از يك دكتراي جامعه شناسي بعيد است مشكلات هم كلي بيان شده و كارايي ندارد مطمئنان مشكل روابط عمومي در استا چيز ديگري است

    • ارباب رجوعپاسخ به این دیدگاه 4 0
     سه شنبه 28 آبان 1392-0:0

     وقتي كه در يك دستگاه فرهنگي مدير روابط عمومي آن ديپلم كارو دانش دارد و زير مجموعه آن ليسانس و فوق ليسانس هستند، چه انتظاري از آن دستگاه مي توان داشت....

     • غلط اندازپاسخ به این دیدگاه 4 0
      سه شنبه 28 آبان 1392-0:0

      عزیز دلم جناب آقای برزگر میزان نظر رئیس است. اینهمه جستجو کردید تا ایده آل ترین مفاد را برای روابط عمومی از دل کتاب ها و منابع استخراج کنید و با هزار زحمت و عرق ریزی و حرص و جوش خوردن و اعصاب خورد کردن آن را با شرایط ایده آلی ارتباط با دولت جدید و بالعکس تطبیق بدهید ولی خود شما اگر به عنوان مسئول روابط عمومی دانشگاه متبوع خود مجدداً مطرح شود قهر می کنید که ای بابا با این همه تجربه ای که کسب کردم لااقل باید به عنوان یکی از معاونان یا مدیران موثر مطرح باشم. آخر تا کی باید همواره به عنوان یک مسئول روابط عمومی وردست رئیس کمر خم و راست کنم و هزار تا چاخان و دروغ ببافم که تو در تمام استان بهترینی و گزینه ای برتر از تو وجود ندارد را تحویلش بدهم تا مرا به عنوان مسئول روابط عمومی حفظ کند و برایم هوو درست نکند. قدری واقعی تر حرف بزنید حرف همدیگر را بهتر می فهمیم.

      • دوشنبه 27 آبان 1392-0:0

       توسعه روابط عمومی نیازمند آموزش مدیران و توجیه آنهاست در سازمانهای دولتی که بدون توجه به تخصص و آموزش ،مدیران منصوب می شوند چنین رویکردی به بار نمی نشیند و موجب آشفتگی سیستم می شود


       ©2013 APG.ir