تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

جمعه 25 دی 1383-0:0

شش نفر از بانوان کاراته کا مازندرانى به اردوى تيم ملى دعوت شدند

اسامي اين شش نفر به قرار زير است


در قسمت کوميته ، خانم زهرا عابدى در وزن به اضافه ۶۰ کيلوگرم ، محبوبه بزرگپور در وزن منهاى۵۳ کيلوگرم و شهناز درزىنژاد دروزن منهاى۶۰ کيلوگرم به اين اردو دعوت شدند. در قسمت کاتا، خانم نجمه برومنديان و در قسمت کاتا تيمى، افسانه عالمى، محبوبه بزرگپور و حکيمه احسانى براى شرکت دراردوى تيم ملى کاراته بانوان که از روز ششم بهمن در تهران برگزار مىشود ، فرا خوانده شدند.


    ©2013 APG.ir