تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

جمعه 25 دی 1383-0:0

عسگري محمديان بازرس كشتي مازندران شد

اعضاي جديد هيات كشتي استان مازندران در نشست پنج شنبه اين مجمع با راي اكثريت انتخاب و در سمت هاي جديد منصوب شدند .


روز گذشته و در خانه كشتي استان مازندران مجمع هيات كشتي استان مازندران با حضور سيد هادي حسيني مدير كل اداره تربيت بدني استان مازندران, سيد جواد رفوگر دبير فدراسيون كشتي و امامعلي حبيبي قهرمان پيشين كشتي كشورمان و استان مازندران تشكيل شد . در اين جلسه و با اكثريت آرا افراد زير براي فعاليت در اين هيات انتخاب شدند . سلمان قادري به عنوان نايب رييس كشتي آزاد استان و علي قاسمي به عنوان نايب رييس كشتي فرنگي استان مازندران منصوب شدند . عبدالله افشار به عنوان دبير هيات كشتي استان , مسعود رمضاني خزانه دار هيات كشتي استان مازندران و عسگري محمديان به عنوان بازرس اين هيات انتخاب و در سمت هاي جديد منصوب شدند . شايان ذكر است، این افراد فعاليت رسمي خود را در سمت هاي جديدي از صبح شنبه- بيست ششم دي ماه- آغاز مي كنند .


    ©2013 APG.ir