تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 دی 1383-0:0

سرمايه گذاران آلمانى در مازندران مدرسه مىسازند

مديرکل نوسازى مدارس استان مازندران ازسرمايه گذراى المانى هادر ساخت مدرسه دراين استان خبر داد.


"جوادکماسى " گفت : درگفت وگوهاى اخير مسوولان استان با هياتى از سرمايه گذاران آلمان يکى از موضوعات مطرح شده طرح ساخت ۶۰۰ مدرسه جايگزين براى مدارس غيراستاندارد و تخريبى دراين استان بوده است . وى افزود : درصورت نهايى شدن اين طرح دريک زمان کوتاه و با تسهيلاتى که طرف خارجى دراختيارقرار مىدهد طى يک تا دو سال اين تعداد مدرسه را احداث و به مرور با حمايت دولت بازپرداخت تسهيلات صورت مىگيرد. وى ادامه داد : دراستان ۶۴۶ مدرسه با۳ هزار و۸۰۰ کلاس غيراستاندارد و امکانات فرسوده وجود دارد. وى با اشاره به اينکه چند طرح براى حذف مدارس غيراستاندارد تهيه شده ، يادآورد شد : يکى از طرح ها استفاده از سرمايه گذارى خارجى است . کماسى اظهارداشت : يکى ديگر از طرح ها ، طرح ضربتى است که با مشارکت خيرين و دولت (۵۰ درصد مردم ۵۰و درصد دولت ) طى چهار سال چهارهزار کلاس درس جديد دراستان ساخته مىشود. بيش از۶۲۰ هزار دانش آموزدرمازندران درمقاطع مختلف تحصيل مىکنند.


    ©2013 APG.ir