تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 دی 1383-0:0

نمونه بردارى از گويش هاى رايج شهرستان بابلسر و جويبار مازندران انجام شد

به منظور تدوين اطلس گويشى کشور تعداد۱۷۶ نمونه گويشى در شهرستان هاى بابلسر و جويبار در استان مازندران جمع آورى شد.


اين طرح در راستاى اجراى برنامه هاى مصوب مرکز پژوهشهاى زبان وگويش سازمان ميراث فرهنگي طى مدت ۴۵ روز صورت گرفته است . در شهرستان بابلسراز۷۸ روستا تعداد۱۰۰ نمونه و در شهرستان جويبار از۷۲ روستا در جمع ۷۶ نمونه گويشى به دست آمده است . به گفته "شهربانو وفايى" در شهرستان بابلسر گويش ها به شدت تحت تاثير زبان فارسى قرار گرفته است ، در حالى که در شهرستان جويبار اصالت گويشى خاصى وجود دارد. بنا به اين گزارش در بابلسر گويش هايى از قبيل مازندرانى، ترکى، کردى، تاتى، سمنانى و سبزوارى وجود دارد و در جويبار گويش مازندرانى غالب است ضمن آن که گويش هاى بجنوردى و خراسانى نيز به گوش مىخورد. اين گزارش حاکى است با توجه به نمونه هاى گويشى جمع آورى شده در مناطق پيش گفته مىتوان به اين نتيجه رسيد که طوايف طالشى، چراتى،آلاشتىو سرخ آباد که با ايل بزرگ " فيروزجاه " در ارتباط است ،تنها گويشورانى هستند که در شرايط فعلى مىتوان در ميان آنها زبان اصيل مازندرانى را جستجو کرد.


    ©2013 APG.ir