تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 15 فروردين 1384-0:0

قاچاق چوبهاى جنگلى در غرب مازندران به يك پنجم رسيد

با اجراى طرح صيانت از جنگل ها، ميزان قاچاق چوبهاى جنگلى در غرب مازندران سالانه از ۲هزار متر مكعب به كمتر از ۴۰۰متر مكعب كاهش يافته است.


سيدوجيه الله موسوى مديركل منابع طبيعى استان مازندران گفت: در غرب مازندران ۲۱۱ هزار هكتار از عرصه هاى جنگلى تحت مديريت هاى جنگل دارى بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى قرار دارد كه به ترتيب با ۱۳ ، ۱۲ و ۷۵درصد فعال هستند


    ©2013 APG.ir