تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 7 ارديبهشت 1384-0:0

در قالب قرار داد موقت ، عدالت اجتماعي را زير سوال بردند

كنگره كارگران قراردادي در مازندران برگزارشد. "نصرا..دريابيگي" ، دبير اجرايي خانه كارگر مازندران و عضو شوراي عالي كار ، از كارگران قراردادي به عنوان مظلومترين قشر جامعه نام برد و اظهار داشت : متاسفانه طي سال هاي اخير به بهانه خصوصي سازي ، بازسازي و نوسازي صنايع با اخراج كارگران رسمي و جايگزين كردن اين كارگران به صورت قراردادي با قراردادهاي سفيد امضا ، عدالت اجتماعي را زير سوال برده اند .
وي از قراردادهاي موقت به عنوان سبب ساز معضلات اجتماعي و اقتصادي ياد كرد و افزود : كارگران قراردادي با داشتن همسر و فرزند به حداقل ها دلخوش بوده و تعداد زيادي از آنان براساس همين حداقل ها براي زندگي خود برنامه ريزي دراز مدت نموده اند ، كه متاسفانه با سوء استفاده بعضي از كارفرمايان امنيت شغلي اين عزيزان نيز گرفته مي شود .(ilna)


    ©2013 APG.ir