تعداد بازدید: 2252

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 مهر 1384-0:0

آقايي:معلمان تاوان ناكارآمدي مديران را مي دهند

دبير كانون فرهنگيان مازندران، رفع تبعيض و اختلاف فاحش سطح درآمدها و حقوق و مزاياي فرهنگيان در مقايسه با كاركنان ديگر سازمان ها و دستگاه هاي كشور راخواستار شد.


دكتر عسگري آقايي اهتمام ويژه دولت در رفع نيازهاي معيشتي و حفظ و ارتقاي جايگاه و شأن فرهنگيان راخواستار شد.
وي با اشاره به نتايج يك تحقيق علمي و كارشناسي درخصوص تطبيق مزاياي فرهنگيان با ساير كاركنان سازمان ها و وزارتخانه ها گفت: درحالي كه ميزان برخورداري از خدمات پزشكي و دندان پزشكي، پاداش آخر سال، حق تغذيه و هزينه تحصيلي و تشويق فرزندان و استفاده از مهدكودك ها و يارانه نگهداري كودكان براي كاركنان فرهنگي و معلمان صفر است، اين مزايا براي كاركنان غيرفرهنگي 9/68 درصد و بخش خدمات پزشكي و دندان پزشكي، يك ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش آخر سال، 10 تا 240 هزار ريال حق تغذيه ماهيانه، 70 هزار تا يك ميليون ريال هزينه تحصيلي و تشويقي فرزندان و 80 تا 120 هزار ريال ماهانه يارانه نگهداري فرزندان در مهدكودك ها به آنها پرداخت مي شود.
آقايي افزود: متأسفانه معلمان تاوان ناكارآمدي مديران و ساختار ستادي وزارت آموزش و پرورش را مي پردازند.
دبير كانون فرهنگيان مازندران، شعار عدالت محوري و مهرورزي رئيس جمهور را موجب ايجاد روحيه اميدواري در آحاد جامعه دانست كه با تحقق آن ها و حمايت عملي از قشر معلم مي توان نظام پايدار اسلامي را تقويت و توسعه بخشيد.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir