تعداد بازدید: 2875

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 مهر 1384-0:0

فشار

جريان انتخاباتي رقيب دكتر احمدي نژاد،براي تعيين استاندار يك استان شمالي،از روز گذشته وزارت كشور را تحت فشار شديد قرار داده اند.


جريان انتخاباتي رقيب دكتر احمدي نژاد، به رغم مخالفت رئيس جمهور با روي كار آمدن يك عنصر داراي روحيه غيرمتناسب با گرايشات مردمي احمدي نژاد به عنوان استاندار يك استان شمالي، از روز گذشته وزارت كشور را تحت فشار شديد قرار دادند تا نامبرده را به جلسه هيئت دولت حاضر كنند و وزرا را اصطلاحاً در مقابل كار انجام شده قرار دهند. اين شخص كه داراي مشي مديريتي و معيشي ناسازگار با روحيات مردمي احمدي نژاد است، به علت داشتن مناسبات خاص با برخي چهره هاي سرشناس دو جناح عمده كشور، از حمايت هاي شديد اين افراد برخوردار است.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir