تعداد بازدید: 4088

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 20 ارديبهشت 1394-23:40

دولت یازدهم وحمايت از موسسات فرهنگي و هنري

به بهانه برگزاري ششمين همايش تجليل از مشاهير و مفاخر مازندران، رامسر، هفتم خرداد/ اعطاي مجوز به موسسات غیردولتی بايد تسهيل شده، به لحاظ حقوقي نيز مورد حمايت واقع شوند و به عنوان استيفاي حقوق ملت در قالب اين موسسات، بسترهاي حقوقي - قانوني و حمايتي از آنان فراهم شود.


 مازندنومه؛ سرویس فرهنگی و هنری، سيد سعيد انديكلايي، كارشناس فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی: يكي از وظايف دولت فراهم ساختن زمينه هاي مشاركت مردم به ويژه اهل فرهنگ در اداره امور فرهنگي كشور است. يكي از موثرترين ساز و كارها براي اين مشاركت راه اندازی تشكل هاي صنفي فرهنگي و پژوهشي است.

طبيعتاً اين تشكل ها در قالب موسسات فرهنگي هنري و در چارچوب قانون مي توانند عرصه هنر و فرهنگ كشور را با نشاط ساخته، باعث توسعه كمي و كيفي اين عرصه شوند.

از طرف ديگر یکی از مولفه هاي تشكيل جامعه مدني، حضور گسترده اهل فرهنگ و هنر است كه مي تواند زمينه هاي ايجاد تمدن نوين شهري را فراهم سازد. از اين جهت حضور موسسات فرهنگي هنري و نقش آفريني آنها در ساماندهي رفتارهاي اجتماعي و الگو سازي رفتار اجتماعي حائز اهميت خواهد بود .

اين موسسات مي توانند ماموريتي را در عرصه جامعه مدني داشته باشند كه اين مهم مي تواند به پايداري جامعه مدني و گسترش شاخصه ها و مولفه هاي مورد نياز جامعه كمك كند. در مجموع توسعه كمي مراكز فرهنگي هنري زمينه ساز توسعه كيفي آنها نيز خواهد شد .

نبايد فراموش كرد كه كيفيت از توسعه كمي ايجاد مي شود و از درون آنها عمومي كردن رفتارهاي مطلوب فرهنگي و هنري نيز به دست خواهد آمد .

دولت بايد بستر آفريني و شرايط حضور با نشاط موسسات فرهنگي هنري را از نظر قانوني فراهم کند. اعطاي مجوز بايد تسهيل شده، به لحاظ حقوقي نيز مورد حمايت واقع شوند و به عنوان استيفاي حقوق ملت در قالب اين موسسات بسترهاي حقوقي - قانوني و حمايتي از آنان را فراهم سازد .

مجلس قوانين مربوط به بخش خصوصي و موسسات فرهنگي هنري (بنياد، انجمن ها، مراكز، كانون هاي فرهنگي و هنري) را تصويب كرده است و سياست هاي حمايتي نظام در قبال اعطاي مجوز براي اشخاصي حقيقي و حقوقي به لحاظ قانوني فراهم شده و دولت و مجلس نيز حمايت خود را از اين موضوع مطرح كرده اند.

 در بخش ماليات، عوارض و معافيت ها، تسهيلاتي را براي حمايت از آنها پيش بيني كرده اند و حوزه فرهنگي چه از لحاظ كاهش هزينه هاي جاري و چه از لحاظ امكان بهره برداري از منابع دولتي مورد حمايت قانوني قرار گرفته است .

ششمین همایش تجلیل ازچهره های نام آور مازندران، هفتم خرداد در رامسر برگزار می شود و این برنامه را بنیاد مشاهیر و مفاخر مازندران که موسسه ای غیردولتی است، اجرا می کند.

 این بنیاد با احساس ضرورت یک جنبش فرهنگی عمیق و با هدف شناسایی و معرفی نخبگان علمی و فرهنگی کشور و نشر زندگینامه و آثار آنان در سال 83 با بهره گیری از تجارب ارزنده تعدادی از متصدیان امر علمی و فرهنگی تشکیل شد و امروز بعد ازگذشت 10 سال و برگزاری پنج همایش و معرفی مفاخر علمی و فرهنگی مازندران در داخل و خارج از کشور ، دستاوردهای خوبی را نیز به همراه داشته است.
                                                                              
موسسات فرهنگي و هنري مي توانند بازوي دولت باشند و در قانون اسامي نيز رهايي دولت از تصدي بر همه امور و واگذاري برخي امور به بخش خصوصي تاكيد شده است، لذا اقدام دولت در گسترش و توسعه موسسات فرهنگي هنري ( آموزشي و پژوهشي، سينمايي، برگزاري همايش ها و...) در واقع عمل به يك تكليف قانوني است كه به افزايش مشاركت مردم در امور، كاهش هزينه دولت و افزايش بهره وري منجر مي شود.

     ©2013 APG.ir