تعداد بازدید: 2522

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 آذر 1384-0:0

نوشهري هايي که اکس مي ترکاندند

رييس كل دادگستري مازندران،از دستگيري 20 نفر از شركت كنندگان يك اكس پارتي در شهرستان نوشهر خبر داد.


وي افزود: از اين تعداد 11 نفر زن و 9 نفر مرد هستند كه پس از بازجويي و انجام تحقيقات مقدماتي، براي 15 نفر قرار تامين كيفري به اتهام جريحه دار كردن عفت و اخلاق عمومي صادر شد. برگزار كننده اصلي اكس پارتي نيزبه اتهام شرب خمر، نگهداري مشروبات الكلي و تجهيزات ماهواره وبرپايي مجالس لهوولعب دستگيرشد.

اين پرونده پس از صدور كيفر خواست به شعبه 102 جزائي شهرستان نوشهر ارجاع شد و متهمان نيز در زندان عمومي نوشهر به سر مي برند. (isna)©2013 APG.ir