تعداد بازدید: 2344

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 15 دی 1384-0:0

جام جم در محاق

امروز روزنامه جام جم در مازندران چاپ و توزيع نشد.


سازمان محيط زيست مازندران،نيمروز ديروز چاپخانه روزنامه جام جم را به دليل آلودگي محيط زيست پلمپ کرد.اين چاپخانه پشت صدا و سيماي مرکز مازندران واقع است و تمام صفحات روزنامه در اين مکان چاپ مي شود.گفته مي شود محيط زيست از مديران جام جم خواسته است چاپ خانه را به يکي از شهرک هاي صنعتي انتقال دهند.    ©2013 APG.ir