تعداد بازدید: 2602

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 20 فروردين 1385-0:0

ويزيت به شرط پول اضافه

برخي پزشكان تنكابن براي بستري و جراحي بيماران در بيمارستان دولتي درخواست پول اضافه مي كنند.


 عده اي از مراجعه كنندگان مي گويند: براي عمل جراحي بيمار خودمان، برخي پزشكان متخصص و جراح عنوان مي كنند كه اول فلان مبلغ پول پرداخت کنيد تا بيمارتان را بستري و جراحي كنيم.
جالب اين كه اين درخواست غيرقانوني برخي پزشكان جدا از هزينه هاي جانبي بيمارستان دولتي استكه از همراه بيمار گرفته مي شود.

 نكته قابل تأمل اين كه ظاهرا" برخي پزشكان به دليل ديرپرداختن و يا كمي تعرفه هاي پزشكي مراكز دولتي ناراضي اند و بدين وسيله از بيماران درخواست چنين وجهي مي كنند.
مراجعه كنندگان با اعتراض به اين موضوع عنوان مي کنند طلب وجه اضافي چند صدهزار توماني بابت يك عمل جراحي درحالي كه داراي دفترچه هاي تامين اجتماعي هستيم و از طرفي بيمار با امكانات دولتي بيمارستان شهيد رجائي تحت عمل جراحي قرار مي گيرد چه معنايي دارد؟
مردم مجبور هستند به خاطر آن كه بيماران خود را از خطرات بعدي نجات دهند با توجه به اين كه تنها يك مركز درماني دولتي در منطقه وجود دارد به خواسته نامشروع برخي از پزشكان تن در دهند.
يكي از مسئولان بيمارستان دولتي شهيد رجايي نسبت به رفتار اين گونه پزشكان گفت: اين مسئله يك چيز كهنه شده است؛ همه مسئولان حتي مسئولان رده بالاي دانشگاه علوم پزشكي استان هم از اين موضوع با خبر هستند؟! دوم اين كه شما به عنوان خبرنگار اين همه اقدامات و كارهاي مثبت بيمارستان را رها كرده ايد و به اين نكته چسبيده ايد؟!(خبرنگار kayhannews در تنکابن)    ©2013 APG.ir