تعداد بازدید: 2707

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 25 تير 1385-0:0

دو ماه آينده خودروي ساخت مازندران را سوار مي شويد

كارخانه توليد خودرو در مازندران احداث خواهد شد.


 علي مفيدي -مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- افزود: مراحل مطالعه براي توليد خودرو در مازندران آغاز شده است.
وي گفت: ظرف 2ماه آينده عمليات ساخت كارخانه توليد خودرو در مازندران به اجرا درمي آيد.
وي با اشاره به توان مندي هاي اين استان در استقرار صنايع يادآور شد:مازندران رتبه چهارم توليد قطعات جانبي خودرو را دركشور حائز است.
مفيدي استقرار صنايع دريايي را از مهمترين ظرفيت هاي مازندران دانست وافزود: توسعه و گسترش اين صنعت در مازندران در دست مطالعه قراردارد.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir