تعداد بازدید: 2654

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 29 تير 1385-0:0

بزه حرف

دو شعر از:علي حسن نژاد،شاعر،1352 زيراب.


1-

تِه آخِرْ گَنْدِمِ قُوشِه نَبوني               

  مِنِه تَنْگِ دِلِ گوشِه نَبوني

زِبونْ مي دَرْ بِمو اَي‌داد ِبي‌دادْ      

 تِه اونْتا كِه وِنِه بُوشِه نَبوني

تِه ديْگِه بَزِحَرْفي بورْدويي بُورْ          

 اِفْتابْ بَخِرْدِه وَرْفي بُورْدويي بُور

نِخاسْتي مِه تيْسانُونْ‌جا بِسازي     

 نِخاسْتي تِپِّه‌جا دِرْيا بِسازي

مِه‌سِفْرِه مِه جيفِ‌واري خاليِّه            

 حَريفْ ميْدونْ خانِه مِرِهْ حاليِّه

زِنْدِگي خِرْداخُو ني‌‌يه نَدونْدي             

  مالا، مِنالا گُو ني‌‌يِه نَدونْدي

مِسِّه ساعاتِ تيكْ‌تاكْ زِنْدِگي‌يه    

 مِسِّه دِرْيويه كِلّاكْ زِنْدِگي‌يه

مِرِه تِلارِ شِرْشِرْ زِنْدِه دارْنِه         

 مِرِه قَلِما دَفْتِرْ زِنْدِه دارْنِه

مِه‌دِلْ لَلِه‌وايه گَلي  دَوِسِّه        

 تِه دِلْ طِلِسْمِ چِلْ‌كِلي دَوِسِّه

مِسِّه دِدِتا چارْتا زِنْدِگي‌يه         

  تِسِّه بِشْكِسِّه اِفْرا زِنْدِگي‌يه

*         

دُومْبِه تِهْ مِه تُورِماهي نَوْوني      

 مِه خَسِّه لينْگِ هِمراهي نَوْوني

 مِنْ‌تَشْ‌بِيْتِه تِشْنا تِهْ شُورِ اوئي  

 مِنْ‌اِفْتابْ خامْبِه تِه دَكُوشْتِه‌ سُوئي

مِنْ ‌تِهْ نَپِتِ آشِ كَچِه ني‌مِه     

  تِه نِداشْتِه گَرِيه وَچِه ني‌مِه

تِه مِه دارِسَرِتيْكانَوْوني        

   رَفِقِ دَهْ‌بيْسْ‌سي،چِلْ‌كا نَوْوني

اَگِه خاني تَشِ‌وَرْهِنيْشي‌خِشْ   

چَچْكَلْ‌رِه وابَزِنْ دي نَشوءِ چِشْ

*

ناتِه‌كُوتِر‌ي‌آ نامِنْ كُوتِرْگيْر     

 ناتِه اِرْبابي‌آ نامِنْ تِه زَنْجْير

تِه خاني بِساتْ‌رِ اَسْسَر بِسازي 

   تهِ خاني خِنِه‌رِه بي‌دَرْ بِسازي

تِه حَرفْ خِشْكِ‌چوءِ كَمُونْ نبَونِه 

  مِه‌تيْساپِلارِه راغونْ نَبُونِه

حَريْفْ ‌بُوئِر مِنْ‌تِه هَمْتاشْ نَوْومْبي    

  شْيريْنْدِماسْتِمي دوآشْ نَوْومْبي

تِه‌اِنْدوُنِ اوئِي مِنْ دِرْياخامْبِه     

   تِه كالِ‌كِنِسي مِنْ‌پِتْكا خامِبِه

شِه‌پيْشْ گِتِمِه‌تِه اُورْشِمي‌اورْشِمْ    

   لِشْ بَيْ‌تِه‌جِمُوئِي چِتي دَپُوشِم

تِه دِيگِه بَزِه‌حَرْفي بُورْدويي بُورْ    

  اِفْتابْ بَخِرْدِ وَرْفي بَورْدويي بُور

*

 تِه‌گِني تِسِّه بِرْمِه‌وارِه كِمْبِه       

  خَنْجِرْماسِمْبِه دِلْ‌رِه پارِه كِمْبِه

نِخامْبِه چِشْمِه‌رِ تيْلِنْدْ هاكِنِم    

   هِرِسْ اَتّاسيْكارْ روشِنْدْ هاكِنِم

اَمْشورِ چِه‌خِشِ شُوزِنْدِه‌داري     

  مِنا، آينه‌آ، سيْگارا تيْناري

خَلِه خارِ آدِمْ تيْنارْبَمونْدِه       

  شُوتاصِوي دِل‌ِكِنارْ بَمُونْدِه

اِسِّمْبِه وايِه ‌دَسْ مِرِه‌هِپاجِه      

   دَلِّكْ بُورِه‌،بُومِ‌شُو بارَ بَمُونْدِه

مِنْ‌جِفْتْ بَمِرْدِه مَرْني‌مِه، خاطِرجَمْ  

  جانِ‌تِه تِه‌جا قَرْ ني‌مِه، خاطِرْجَمْ   

  
تِه‏ْمِهْرْ بَمونْدِه‌مِه پيْشْ يادِگاري   

   تِه‌مِهْرْجاخِشِه شُو زِنْدِه‌داري

 

2-

عَمَو من اينْ بازارِ متامِه
 

آي خِنِه‌دارْ

آي وَچِه‌دارْ

                 برو اينْ ورِ بازارْ

حراجْ حراجِ واقعي

دِلْ بَوارْ جيگِر بَوارْ

دِلْ حَراجِ آي حَراجِ

جيگرْ ،حراجِ آي حَراجِ

شِه مالِّ مِنْ تّش بَزومِهْ

حراجْ حراجْ حراجِ

اتّا آدمْ حراجِ

آبرو آبرو آبْرو آبْرو روشِمْبِهْ.

*

مِنْ شِهْ مارِ دوشْ دَرِمْبِه وِنِهْ بِرِمِهْ مِهْ شْيِره.

مِنْ پيرخالي جيفْ دِلِهْ هِنيشْتومِه.

                 مِنْ خاخِرِه وِشْنادَسِّ سَرْ بَخِتومِهْ.

گت پيّرِّ دوش دّوِسْتِمِه

 لالالالا دِنيا دِروزِهْ سال به دِوازده ماه ته داشتي روزه

شِه وّچِه دَسِّ بيتِمه وره گِمبِه وّچِه اين بادكنك به دَرد نَخِرْنِه

وَچه زايِ وِسِّهْ گِمْبِهْ

آي قَصِّه ، قَصه ،قَصه نونا ،پنيرا ،پسته

      اتّا بي‌يِه اتّا نيّه خدا اَمِه خِدا !

منْ پارِه كّلوشِمه ،شِه لينگْ دَرِمْبِهْ

بّپيسّ ماهي ِ پِشْتْ شِه‌خِد‌رِه مِن جا بِدامِه مِه چشْ تَه چشْ تَن نَكِفِه.

وَشْني‌جِه اَنْدِه تِه چِشْ سو دَني‌يه

تا قيامِتْ صِراطِ پِلْ‌جِهْ بِتُوني يورْ بوردي

وِشْنا آدِمِّ بِهِشتْ ندنه راه

*

بِرارْ بِرارْ آبرو وري چِچي دِني

آقاآقا شِه سُوآلِّ پيشْ بيارْ ،خامْبِهْ سيكارِ تّشْ هاكِنِمْ

*

جيرْ جيرْ

دِلْ وِنِهْ تابْ تابْ هاكِنِهْ يا جيرْ

مِهْ دِلْ دِلِهْ دارْ كوه،شُو، جيجْ‌جْيروني

جيرْ جيرْ جيرْ

*

خّنْدِه دارْنِهْ مِنْ بورِمْ زيرآبِ ميْدونِ دورْ رقصْ هاكِنِمْ

لاكْ‌سَري‌سِما مِوارِكِ ،سِهْ‌چَكِّهْ سِما مِوارِكْ ،بِمْپِري‌سِما،دَردْدارِ،سما مِواركِ،مِواركِ

آخْ‌خِدا مِهْ يار دَرِنِهْ     

 بَسُوتِهْ بِهارْ دَرِنِهْ

اَگِهْ مِهْ حَرفْ خَنْدِه دارْنِهْ   

  مِرِه مَسْتي زِنْدهْ دارْنه

چَكِّه‌چَكّه ، چَكِّه‌چَكّه ، بِرمِهْ بِرمِه، بِرمِه بِرمِه        

   دِنيايه غَمْ چِشِ سِرْمِهْ

آهـاي مَرْدِمْ آهـاي آبْرو روشِمْبِهْ            

         چِشا،دَسْتا،لينْگا، اَبْرو روشِمْبِهْ

اونْچي‌ره ويمْبِهْ نِخامْبِهْ             

        اونْچي‌رِهْ خامْبِهْ نَويمْبِهْ

*

تِهْ گِني خَنْدِه دارْ شِهْ خِدِّ مِنْ تَشْ بَكِشِمْ اينْوَرِ پِلْ تااونْ طَرِفْ

            دو بَئيرِمْ زو بَكِشِمْ

زوووووووووووووو

زو مِه زوزِهْ ،شوءِ روزِهْ

وِلْ هاكِنْ اَتّا سيْگارْ تَشْ بَزِنِمْ

*

?اينْ دارْ كِنِشِهْ، ريشِهْ كِنِشِهْ،سَنگْ كِنِشِهْ شيْشِهْ كِنِشِهْ باغْ كِنِشِهْ ويشِهْ كِنِشِهْ.

تَشْ اَمِشِهْ،غَشْ اَمِشِهْ،نَشْ اَمِشِه!ْ.

وِلْ هاكِنْ اَتّا سيْگارْ تَشْ بَزِنِمْ!

او كِنِشِهْ سو كِنِشِهْ ،اينْتا گِلِ بو كِنِشِهْ؟

اَتّا سيْگارْ تَشْ بَزِنِمْ!

?رَخْصْ اَمِشِهْ سازْ كِنِشِهْ، چو اَمِشِهْ دازْ كِنِشِهْ

!  اَتّا سيْگارْ

?روزْ كِنِشِهْ،شو كِنِشِهْ دَردْ كِنِهْ ، دِوا كِنِهْ بِلا كِنِهْ خِدا كِنِهْ

اَتّا ديگِهْ!

?تّشْني كِنِهْ،وَشْني كِنِهْ،نونْ كِنِشِهْ خونْ كِنِشِهْ     

         رِمِهْ بي چپّونْ كِنِشِهْ

تَشْ اَمِشِهْ،غَشْ اَمِشِهْ،نَشْ اَمِشِهْ      

            دِوا-آ-درمونْ كِنِشِهْ؟

كِنِهْ؟

كِنِه؟

كِنِه؟

اتّا؟

اّتّا؟

اتّا؟

آقاآقا

سيگارْ دارني؟

كِنِهْ ؟

كِنِه؟

كِنِه

 اَتّا!

 اَتّا!

اَتّآ!

آقاآقا؟

سيگارْ دارني سيگارْ؟


 • مير حمزه طاهري هريكندهاي (نوپا)پاسخ به این دیدگاه 0 0
  چهارشنبه 11 مرداد 1385-0:0

  با سلام
  عالي بود موفق باشي و پيروز
  ممنون مي شوم نظر شما را هم در باره شعر هايم بدانم
  http://www.taheri.blogsky.com


  ©2013 APG.ir