تعداد بازدید: 2216

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 1 مرداد 1385-0:0

انقراض

كارشناس مسوول تالاب هاي دفتر امور زيستگاه هاي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: ساخت و ساز در سواحل درياي خزر، زندگي ماهيان بويژه ماهي خاوياري، سفيد و كيلكا را با خطر انقراض روبرو كرده است.


مهندس "مسعود باقرزاده كريمي"  افزود: تمام سواحل تا عمق شش متري در تعريف تالاب‌ها قرار دارند، زيرا نور خورشيد مي‌تواند در اين بخش نفوذ كند.

وي ادامه داد: عمق شش متري از سواحل درياها داراي تنوع زيستي بسيار غني از موجودات آبزي است كه بايد از اين ذخاير ژنتيكي حفاظت كرد.

كريمي ادامه داد: هم اكنون حدود ‪ ۹۵‬درصد از سواحل توسط بخشهاي دولتي و خصوصي و با ساخت و سازهاي مختلف در تصرف است كه بايد آزاد شود.

كارشناس مسوول تالابهاي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: دسترسي به سواحل حق مردم است كه با ساخت و سازهاي بي‌رويه سواحل تصرف شده است.

كريمي افزود: اين ساخت و سازها منجر شده تا به تنوع زيستي اين بخش از تالابها فشار وارد آيد و نسل بسياري از ماهيان با ارزش در خطر بيافتد.

وي ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور دولت طرحي را براي آزادسازي سواحل در نظر دارد كه با اجراي آن مي‌توان به آينده محيط زيست اين مناطق اميدوار بود.

كارشناس مسوول تالابهاي سازمان حفاظت محيط زيست گفت : براساس برنامه توسعه چهارم كشور بايد ‪ ۶۰‬متر از سواحل را عقب نشيني كرده و از تعرضات خالي شود.

كريمي افزود: اين امر منجر به كاهش آلاينده‌هاي آب ها، كاهش آلودگي ها در سواحل، بقاي زيست‌مندان دريايي و استفاده مردم از اين مناطق مي‌شود.(irna)    ©2013 APG.ir