تعداد بازدید: 3359

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 تير 1383-0:0

پروژه هاى حاشيه خزر بايد پس از مطالعات زيست محيطى اجرا گردد

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور گفت: طرحهاى صنعتى و زيربنايى در حاشيه درياى خزر بايد پس از مطالعات زيست محيطى اجرا شود.


دكتر معصومه ابتكار افزود: ما در دنياى كنونى ارتباط خود را با محيط زيست و طبيعت كم كرده ايم و اگر اين ارتباط را پيدا نكنيم و برنامه ريزيهاى ما نيز بدون در نظر گرفتن شرايط زيست محيطى باشد، به توسعه نخواهيم رسيد». وى در ادامه با اشاره به بروز حوادثى مانند سيل وفرسايش خاك نسبت به برداشت بى رويه از منابعى مثل آب و جنگل و خاك هشدار داد. معصومه ابتكار در ادامه با اشاره به جايگاه محيط زيست در برنامه چهارم توسعه گفت: «برنامه چهارم توسعه كشور فصل مهمى در رابطه با محيط زيست به موضوع آمايش سرزمين اختصاص يافته و ابعاد مختلفى نظير محيط انسانى ، آلودگى ها ومشاركت مردم و نيز مديريت منابع طبيعى از اهم اين برنامه مى باشد». رئيس سازمان محيط زيست كشور همچنين به فعاليت پايانه هاى نفتى و مسيرعبور خط لوله نفت اشاره وتأكيد كرد: «اميدواريم كه اين پروژه ها با رعايت استانداردهاى زيست محيطى انجام پذيرد تا ضمن داشتن محيط زيستى پاك به توسعه صنعتى نيز دست پيدا كنيم». خانم ابتكار يكى از مشكلات اساسى مازندران را فقدان مديريت يكپارچه در امور سواحل دانست و خاطرنشان كرد: «براى رفع اين معضل نيز در برنامه چهارم راهكارهاى مناسب ارائه شده است». وى همچنين با اشاره به نقش تشكلهاى غيردولتى (NGO)ها در عرصه حفاظت از محيط زيست، آنها را بازوان حمايتى سازمان براى تحقق حفاظت زيست محيطى برشمرد. شايان ذكر است طى چند ماهه اخير تشكلهاى مردمى طرفدار محيط زيست بارها نسبت به ساخت و سازهاى بى رويه و ساير اقدامات تخريبى زيست محيطى در منطقه تجمع و اعتراض كرده اند.


    ©2013 APG.ir