تعداد بازدید: 3345

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 تير 1383-0:0

فعاليت ۱۹ واحدآلاينده درمازندران متوقف شد

اداره كل حفاظت محيط زيست استان مازندران فعاليت ۱۰ واحد صنعتى، شش واحد معدنى و سه واحد خدماتى را به علت رعايت نكردن مسائل زيست محيطى متوقف و ادامه كار آنها منوط به رفع نقايص شد.


به گزارش روابط عمومى اين اداره كل درسه ماهه اول سال جارى، ۸۸ اخطاريه براى واحدهاى صنعتى، سه مورد به واحدهاى معدنى، سه مورد هم براى مراكز خدماتى ارسال شده است. براساس اين گزارش بيش از ۶۶۳ مورد بازديد از مراكز مختلف در مدت فوق انجام شد كه بيشترين بازديد با ۵۰۰ مورد مربوط به واحدهاى صنعتى است. ناصر مهردادى مديركل حفاظت محيط زيست مازندران اظهارداشت: در سه ماه اول سال جارى در حوزه نظارت و بازرسى ۱۱۱ نفر متخلف و متجاوز به عرصه هاى طبيعى وشكارچيان غيرمجاز دستگير و ادوات آنان ضبط و پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شدند.


    ©2013 APG.ir