تعداد بازدید: 1784

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 16 آبان 1385-0:0

اقدام انقلابي آقاي رييس جمهور

شفقت:ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي در استانداري بهترين اقدام در جهت تحول اداري است.


 استاندار مازندران گفت: پس از انقلاب چندين مورد ادغام توأم با موفقيت و با اثرات مثبت و تحولاتي در سطح وزارت خانه ها داشتيم از جمله ادغام جهاد و كشاورزي، ادغام ژاندارمري، شهرباني و كميته انقلاب در قالب نيروي انتظامي كه در همه اين فرآيندها سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرور جثه بزرگي پيدا نمود كه تدبير اخير رييس جمهوري براي ادغام سازمان مديريت در استانداري ها بهترين اتفاقي است که پس از انقلاب در جهت تحول اداري صورت پذيرفت.

 شفقت در ادامه با تبيين ديدگاههاي احمدي نژاد در اين خصوص تصريح نمود: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان بازوي رياست جمهور كه مسووليت برنامه ريزي و بودجه كشور را شخصا به عهده دارد بايد سبك شود و در جهت توسعه كشور به رييس جمهور كمك فكري ارائه نمايد و مشاوره دهد.

 استاندار با اشاره به ديدگاههاي رييس جمهور در اين خصوص گفت: از سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد به عنوان سازماني در جهت مديريت و آينده علمي و فكري نظام بهره برد نه در راستاي كارها و فعاليت هاي سطوح پايين.

وي در ادامه افزود: تمامي موافقت نامه ها بايد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در كوتاه ترين مدت متن تنظيم و توسط استاندار امضا و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ گردد. شفقت تصريح نمود: شاخص ها كلان را سازمان مديريت برنامه ريزي كشور و شاخص هاي ريز را استان ارائه مي نمايد عمليات را دستگاهها انجام مي دهند و استانداري نيز با تدبير نظارت مي كند.

استاندار اعلام کرد  بر اساس آخرين شرح وظيفه استانداران در سال 77 يكي از وظايف استان تصميم گيري، هماهنگي، هدايت و برنامه ريزي و بودجه ريزي استان با تأكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه اي در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي بود بنابراين با ادغام سازمان مديريت در استانداري اتفاقي كه سالهاي قبل مدنظر بود ولي جرأت اقدام آن وجود نداشت اين بار رياست محترم جمهوري با يك اقدام انقلابي اين تصميم مهم را اتخاذ نمود.

 وي در پايان خاطرنشان ساخت اين اتفاق به زعم من اتفاق انقلابي، اساسي و مهمترين اتفاقي است در جهت تحول اداري پس از انقلاب اسلامي بود كه كل نظام را تحت الشعاع قرار خواهد داد.    ©2013 APG.ir