تعداد بازدید: 2824

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 29 تير 1383-0:0

يك‌ ميليارد و 200 ميليون‌ تومان‌ براي‌ بازسازي‌ جاده‌ كرج‌ چالوس‌ هزينه‌ شد

مديركل‌ اداره‌ راه‌ و ترابري‌ استان‌ تهران‌: يك‌ ميليارد و 200 ميليون‌ تومان‌ براي‌ بازسازي‌ جاده‌ كرج‌ چالوس‌ هزينه‌ شد


درحالي‌ كه‌ مدير كل‌ اداره‌ راه‌ و ترابري‌ استان‌ مازندران‌ اعتبار بازسازي‌ جاده‌ كرج‌چالوس‌ را كه‌ براثر زلزله‌ هشتم‌ خردادماه‌400 ميليون‌ تومان‌ عنوان‌ كرده‌ بود،مديركل‌ اداره‌ راه‌ و ترابري‌ استان‌ تهران‌ اين‌ رقم‌ را يك‌ ميليارد و 200 ميليون‌ تومان‌ اعلام‌ كرد.


    ©2013 APG.ir