تعداد بازدید: 3145

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 30 تير 1383-0:0

معاون استاندار مازندران : ايجاد بانک اطلاعات تشکلهاى جوانان ضرورى است

معاون سياسي -امنيتي استاندارى مازندران در نخستين جلسه دبيران تشکلهاى غيردولتي فعال درحوزه جوانان استان گفت : ايجاد بانک اطلاعات اجتماعي از تشکل جوانان ضرورى است .


"محمدرضا صالحي" روز سه شنبه گفت : حرکت تشکلها در جامعه تازه آغاز شده و گرداورى اطلاعات براى ساماندهي همکارىها و فعاليت هاى متقابل دولت و تشکلها ، شناخت توانمندىها، تجربيات فني و حرفه اى ،ميزان تحصيلات اعضاى تشکل ،نحوه فعاليت آنان و دامنه مخاطبان آنها ضرورت دارد. وى بااشاره به ويژگيهاى دولت خوب يا "به زمامدارى" گفت : دولت خوب آن گونه که اين اواخر در مراکز علمي مطرح شده ، با وجود تشکلهاى غير دولتي مستقل ،پويا و فعال در اجتماع محقق خواهد شد. وى اصل سياسي نبودن ، غيرانتفاعي بودن ، غيردولتي بودن را براى تشکيل تشکلها شرط لازم خواند و افزود : در مسير و جريان حرکت تشکلها اصولي مانند استقلال فکرى ،موثربودن ،پاسخگو بودن و پايدارى در روند حرکتي، شروط کافي است که بايد رعايت شود. وى اظهار داشت : بايد نقش فراگير دولت را دراجتماع کمرنگ کرد و بيشترين نقش را به تشکلهاى غيردولتي سپرد و با همکارى و هميارى دولت و تشکلها اين مهم ممکن خواهد شد. صالحي، خطاب به دبيران تشکلها گفت : در ابتداى راه هستيد و بايد کمک کنيد قوانين مورد نياز تشکلها تدوين و مصوب شود و بر روى قوانين موجود اصلاحات لازم صورت گيرد. دراستان مازندران ۳۱ تشکل غير دولتي فعال در عرصه جوانان ، به ثبت رسيده است و پرونده درخواست تاسيس بيش از۶۰ تشکل ديگر در سازمان جوانان استان در حال بررسي است


    ©2013 APG.ir