تعداد بازدید: 1897

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 18 بهمن 1385-0:0

شكايت محرمانه

شکايت سعيد ابوطالب رئيس رامسري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در کميته امور محرمانه کميسيون اصل 90 در حال رسيدگي است.


شکايت سعيد ابوطالب از اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري که به کميسيون اصل 90 ارائه شده بود در کميته امور محرمانه اين کميسيون در حال رسيدگي است. اين شکايت ابتدا به کميته فرهنگي کميسيون اصل 90 ارائه شد اما با توجه به اينکه مشايي از مسوولان نظام به شمار مي رود اين شکايت به کميته امور محرمانه ارجاع شده است.(iranews)


    ©2013 APG.ir