تعداد بازدید: 2477

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 21 اسفند 1385-0:0

ضرورت احياي نساجي مازندران

يادداشتي از:عقيل امامي،خبرنگار


صنعت نساجي با قدمت ده ها ساله در كشور از مهم ترين بخش هاي اقتصادي به شمار مي رود كه با توجه به حجم سنگين سرمايه گذاريهاي انجام شده و اشتغالزايي بالا بايد به اعتلاي جايگاه آن در روند توسعه صنعتي و توليدي اهتمام ورزيد.


صنايع نساجي مازندران كه در قالب نساجي هاي طبرستان، تلار، گوني بافي و شركتهاي پنبه پاك كني و بازرگاني و با اشتغالزايي 5هزار نفري فعاليت توليدي داشت، به واسطه نقش مؤثر آن در فرآيند توليد و اشتغال توانست تا حد زيادي از حجم انبوه مشكلات اقتصادي اين استان بكاهد و متأسفانه امروز با اجراي نادرست سياست خصوصي سازي كه كاهش 4هزار نفري كارگران و توقف روند فعاليت برخي از واحدهاي مربوطه نظير نساجي طبرستان را درپي داشت، در حالت بلاتكليفي و ايستايي به سرمي برد.


ضرورت احياي صنايع نساجي در مازندران از آن رو است كه بيكاري فزاينده نيروهاي خلاق و اثرگذار در اين استان با برخورداري از نرخ بالاي بيكاري، در حال تبديل شدن به چالش بزرگ مديريتي و اجتماعي است و مي طلبد با پاسخگويي به خواست خيل عظيم شهروندان و نيروهاي پرشوري كه حيات اقتصادي آنها با احياي صنايع نساجي و آغاز دور جديد فعاليت توليدي در اين صنعت گره خورده، شور و نشاط را بار ديگر به شهرهاي كارگري استان بازگرداند.


از سوي ديگر سرمايه گذاري براي احياي صنايع نساجي مازندران از مصوبات شاخص هيئت دولت در جريان بيست ودومين سفر استاني به اين استان بود كه در راستاي تحقق وعده رئيس جمهور در ديدار با قشرهاي وسيع مردم به تصويب رسيد و عملي شدن آن صرف نظر از مزاياي اقتصادي و شكوفايي استعدادهاي سرشار اين استان به تعميق هر چه بيشتر پيوند ناگستني مردم با دولتمردان منجر خواهد شد.


همچنين با تعطيلي كارخانه گوني بافي و انتقال آن به خارج از شهر و واگذاري مسئوليت احياي آن به شركت خودروسازي سايپا، ضرورت توجه به حجم عظيم سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين صنايع را با هدف افزايش توانمنديهاي اقتصادي مضاعف كرده است.
بهرحال با توجه به جايگاه مهم صنايع نساجي در اقتصاد مازندران مي طلبد، ستاد ويژه پيگيري مصوبات سفر رئيس جمهوري با لحاظ كردن منافع پايدار تصميم دولت براي احياي صنايع نساجي هرچه سريع تر گامهاي عملي را در اين راستا برداشته و چشمان منتظر خيل عظيم كارگران بيكار شده واحدهاي نساجي را از نگراني برهاند.(kayhannews)    ©2013 APG.ir