تعداد بازدید: 1587

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 6 ارديبهشت 1386-0:0

سرمايه اي‭ ‬‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬مردم‭ ‬نيست

گزارش خبری khorasannews درباره آزادسازی سواحل خزر.


درياي‭ ‬خزر‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬ثروت هاي‭ ‬ملي‭ ‬كشور‭ ‬محسوب‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬جذابيت هاي‭ ‬منحصربه‭ ‬فرد‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬گردشگران‭ ‬و‭ ‬طبيعت گردان‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬كشاند‮.‬‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬سال هاي‭ ‬اخير‭ ‬محدوديت هاي‭ ‬زيادي‭ ‬براي‭ ‬استفاده‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬سواحل‭ ‬زيباي‭ ‬درياي‭ ‬خزر‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬اعلام‭ ‬نظر‭ ‬كارشناسان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬حريم‭ ‬ساحل‭ ‬شمال‭ ‬در‭ ‬تصرف‭ ‬بخش هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬خصوصي‭ ‬مي‮ ‬باشد‮.‬
اگرچه‭ ‬ساحل‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬درياي‭ ‬خزر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬توانايي‭ ‬بالقوه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬گردشگران‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬داخلي‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬بكشاند‭ ‬اما‭ ‬محدوديت هاي‭ ‬شكل‭ ‬گرفته‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ظرفيت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬سواحل‭ ‬كاهش‭ ‬بسيار‭ ‬چشمگيري‭ ‬يابد‮.‬


در‭ ‬اين‭ ‬راستا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬استاني‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مازندران‭ ‬مصوبه اي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬آزادسازي‭ ‬سواحل‭ ‬درياي‭ ‬خزر‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬رساند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اجراي‭ ‬آن‭ ‬مي‮ ‬بايست‭ ‬سواحل‭ ‬درياي‭ ‬شمال‭ ‬از‭ ‬تصرف‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬سازمان هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬اشخاص‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬اما‮...

‬‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬تصويب‭ ‬اين‭ ‬طرح،‭ ‬هنوز‭ ‬شاهد‭ ‬پيشرفت‭ ‬چنداني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬نبوده ايم‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬چند‭ ‬نهاد‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬حاضر‭ ‬شده اند‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬اجراي‭ ‬اين‭ ‬مصوبه‭ ‬بدهند‮.‬‭ ‬

---------------------

‬اولين‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬آزادسازي‭ ‬محدوده‭ ‬دريا‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬وزارت‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬شهرسازي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬پلاژهاي‭ ‬دولتي‭ ‬خراب‭ ‬شد‮.‬‭ ‬در‭ ‬قدم‭ ‬بعدي‭ ‬فرماندار‭ ‬ساري‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬آزادسازي‭ ‬حريم‭ ‬دريا‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬پلاژ‭ ‬بهزيستي‭ ‬و‭ ‬شهرداري‭ ‬بر‭ ‬آزادي‭ ‬تمامي‭ ‬سواحل‭ ‬اين‭ ‬شهرستان‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد.در‭ ‬اقدامي‭ ‬ديگر‭ ‬فرماندار‭ ‬محمودآباد‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تخريب‭ ‬ويلاهاي‭ ‬دولتي‭ ‬به‭ ‬آزادسازي‭ ‬بخش‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬سواحل‭ ‬محمودآباد‭ ‬اقدام‭ ‬كرد‮.‬


باوجود‭ ‬تمامي‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬براي‭ ‬آزادسازي‭ ‬تمامي‭ ‬سواحل‭ ‬درياي‭ ‬مازندران‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٠٠٣‬‭ ‬كيلومتر‭ ‬طول‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬بخش هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬خصوصي‭ ‬محصور‭ ‬شده،‭ ‬راه‮ ‬‭ ‬درازي‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬همت‭ ‬جدي‭ ‬همه‭ ‬مسئولان‭ ‬اجرايي‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬طلب‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬

عباسپور‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬مازندران‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬بركسي‭ ‬پوشيده‭ ‬نيست‭ ‬مساحت‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬سواحل‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬توسط‭ ‬دستگاه هاي‭ ‬دولتي‭ ‬محصور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬ساكنان‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬براي‭ ‬بهره گيري‭ ‬از‭ ‬دريا‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬مواجه‭ ‬باشند‮.

‬‭ ‬وي‭ ‬مي‮ ‬افزايد‮:‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهم ترين‭ ‬آرزوهاي‭ ‬مردم‭ ‬مازندران‭ ‬با‭ ‬سفر‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬تصويب‭ ‬طرح‭ ‬آزادسازي‭ ‬سواحل‭ ‬دريا‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬عملي‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬اگرچه‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬شاهد‭ ‬محصور‭ ‬بودن‭ ‬سواحل‭ ‬توسط‭ ‬دستگاه هاي‭ ‬دولتي‭ ‬هستيم‮.‬‭ ‬اسلامي‭ ‬يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬مهم ترين‭ ‬مشكل‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬آزادسازي‭ ‬سواحل‭ ‬دريا‭ ‬فقدان‭ ‬مصوبه‭ ‬قانوني‭ ‬دراين‭ ‬زمينه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬سفر‭ ‬استاني‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬مازندران‭ ‬محقق‭ ‬شد‮.‬‭ ‬بنابراين‭ ‬هيچ‭ ‬عذري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬پذيرفته‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬دستگاه هاي‭ ‬دولتي‭ ‬بايد‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬رعايت‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬

قهرماني‭ ‬معاون‭ ‬عمراني‭ ‬استانداري‭ ‬مازندران‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬آزادسازي‭ ‬سواحل‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهم ترين‭ ‬مصوبه هاي‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اجراي‭ ‬اين‭ ‬مصوبه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ستاد‭ ‬عالي‭ ‬پيگيري‭ ‬مصوبات‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬مازندران‭ ‬دنبال‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فرمانداران‭ ‬شهرستان هاي‭ ‬ساحلي‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬اجراي‭ ‬اين‭ ‬مصوبه‭ ‬را‭ ‬پيگيري‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬

زارعي‭ ‬فرماندار‭ ‬ساري‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬مصوبه‭ ‬دولت‭ ‬مبني‭ ‬برآزادسازي‭ ‬سواحل‭ ‬اولين‭ ‬اقدامات‭ ‬اجرايي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬ساحلي‭ ‬شهرستان‭ ‬ساري‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬راه هاي‭ ‬دسترسي‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬دريا‭ ‬و‭ ‬آزادسازي‭ ‬حريم‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬متري‭ ‬دريا‭ ‬عملا‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬حريم‭ ‬دريا‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬اين‭ ‬شهرستان‭ ‬آزاد‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬كامل‭ ‬مصوبه‭ ‬تمامي‭ ‬دستگاه هاي‭ ‬اجرايي‭ ‬بايد‭ ‬همكاري‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬مصوبه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬اجرا‭ ‬شود‮.‬


‭ ‬روحي‭ ‬دبير‭ ‬مجمع‭ ‬نمايندگان‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬نماينده‭ ‬مردم‭ ‬ساري‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬پيشنهادهاي‭ ‬مهم‭ ‬نمايندگان‭ ‬مازندران‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوري‭ ‬به‭ ‬مازندران‭ ‬تصويب‭ ‬آزادسازي‭ ‬سواحل‭ ‬دريا‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خوشبختانه‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬رسيد‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬اجرايي‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬مصوبه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬عمل‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬هماهنگي‭ ‬با‭ ‬تمامي‭ ‬دستگاه هاي‭ ‬اجرايي‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬زمان بندي،‭ ‬اين‭ ‬خواسته‭ ‬چندين‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬مردم‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬هموطنان مان‭ ‬محقق‭ ‬شود‮.‬    ©2013 APG.ir