تعداد بازدید: 2991

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 19 شهريور 1386-0:0

منطقه ممنوعه

حسن عباسي در ساري گفت: طرح مسايل جنسي منطقه ممنوعه شده است.


حسن عباسي-ريیس سابق مركز دكترینال امنیت بدون مرز- در سخناني که چندي پيش در جمع دانش آموزان ساروي ايراد کرد،گفت:با توجه به وجود انواع رسانه هامثل اينترنت وتلويزيون وCD،نسل امروز يک نسل ديداري است ؛نه شنيداري.

اين كارشناس مسائل سیاسی درباره آمريکا اظهارداشت:آمريکا زماني زمين صادر مي کرد(ايدئولوژي)،تا پيش از جنگ عراق هم درخت صادر مي کرد(مدل جامعه)اما امروز به صادرات ميوه(شيوه زندگي)روي آورده است.

وي گفت:شرق آسيايي ها با تمام پيشرفت شان دست هاي خود را در برابر استيل وشيوه زندگي آمريکايي بالا برده اند.

عباسي ادامه داد:استيل زندگي امروز مهم ترين صادرات آمريکايي هاست که در نوع فيلم ها وجنس موسيقي شان وجود دارد.

وي دربخش ديگري از سخنان خود در جمع دانش آموزان راهيان نور ساري گفت:بعضي از انسان ها مثل حيوانات هستند واستيل زندگي شان را براساس غريزه قرار مي دهند.برخي نيز شيوه زندگي شان براساس ذهنيات است.اين گروه در ذهن شان زندگي مي کنند،حتي ذهني زنا مي کنند!

وي گفت:چشم چراني ها،انواع CD ،فيلم ها وتصاوير مستهجن اينترنتي باعث زناي ذهني مي شود که بسيار خطرناک است.

عباسي افزود:در زمان شاه جزوات وکتاب هايي درباره آموزش مسائل جنسي و خودآزاري هاي جنسي ،حتي به وسيله کساني مثل آيت الله مکارم شيرازي،چاپ مي شد اما اکنون مذهبي ها و کارشناسان مسايل تربيتي حرفي دراين باره نمي زنند وطرح مسايل جنسي منطقه ممنوعه شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت:عمده فلاسفه آدم هاي رواني ومريضي بودند.وي استدلال کرد: 99درصد فيلسوف هانتوانستند زير يک سقف با زن شان زندگي کنند!بعضي هااز فلاسفه هم جنس باز بودند،برخي ماليخوليا داشتند،بعضي فرزند نامشروع داشتند؛اما فقهاي ما همه عمر طولاني و زندگي سالمي داشتند.وي افزود:موسيقي دان ها هم عمر کوتاهي داشتند ودر زندگي شان موفق نبودند.بنابراين نبايد فلاسفه وهنرمندان الگوي جوانان ماشوند.    ©2013 APG.ir