تعداد بازدید: 4049

توصیه به دیگران 1

شنبه 31 شهريور 1386-0:0

قول و ديگر هيچ

مسئولان بابلسردرجلساتي كه براي پيگيري مصوبه احداث كارخانه كمپوست زباله تشكيل مي شود،فقط قول مي دهند و بعدازجلسه همه رافراموش مي كنند.


 

عربي مقدم-خبرنگار مازندنومه-در بابلسر خبرداد:درسفر رياست جمهور به مازندران مصوب شد كه در هفت شهر استان براي حل مشكل زباله شان كارخانه كمپوست زباله احداث شود. فرمانداربابلسرهم بعدازاين كه بابلسرراجزآن هفت شهرنديد،باپيگيري توانست براي اين شهرستان هم مجوز كارخانه كمپوست رابگيرد.

بعد از آن مصوب شد كه شهرداري هاي بابلسر،فريدونكنار،بهنميروكله بست فقط زمين موردنظر راكه 4 هكتاربايدباشد، براي ساخت اين كارخانه تهيه كنند. ازاين قضيه تاكنون هفت ماه مي گذرد وتاكنون هم شهرداران واعضاي شوراي اسلامي اين شهرها تنها قول داد وهيچ كاري انجام نداده اند.

 ظاهرا" اين آقايان درجلساتي كه براي پيگيري اين مصوبه تشكيل مي شود،تنها قول مي دهندكه تادوهفته ديگر زمين موردنظر رامي خرند وتحويل مي دهند اما بعدازجلسه همه رافراموش مي كنند.

شنيديم که زمين موردنظر پيداشده وفروشنده آن هم حاضر شده 300 ميليون تومان تخفيف بدهد ولي ...! ازطرف ديگر فرماندار بابلسرهم گفت : اعتبار احداث اين كارخانه سه ميليارد تومان است كه اگر زمين موردنظر تاچندروزآينده تحويل نگردد، امتيازاين كارخانه ازشهرستان بابلسر مي رود.

يادآور مي شويم،شهرهاي بابلسر،فريدونكنار،كله بست وبهنمير درحال حاضر زباله هاي خود را دركنارساحل وبه صورت غيربهداشتي دفن مي كنند. 

 (arabinews@yahoo.com)    ©2013 APG.ir