تعداد بازدید: 2230

توصیه به دیگران 1

جمعه 21 تير 1387-0:0

سخنی با سرپرست محترم وزارت کشور

يادداشتي از:محمد علي روشن-ساري


 چند روز پیش معارفه استاندار جدید استان مازندران با حضور سرپرست محترم وزارت کشور انجام شد. دراین جلسه نکاتی در سخنان مقام محترم وزارت کشور بود که قابل توجه می باشد.

 ایشان درقسمتی ازبیانات شان اظهارداشتند که وزارت کشور به خاطر وجود برخی موانع تصمیم گرفت از وجود استاندارسابق دریک استان مهمتری استفاده نماید!

 به عنوان یک رسانه حاضر در جلسه مورد نظر این موضوع برایم مبهم است که برخی موانع چه بوده ویااستان مهم تر یعنی چه؟

دراین یادداشت قصدنیست تاعملکرداستاندارسابق ارزیابی شود،بلکه سخن ما با یکی ازفرزندان انقلاب است که امروز در مسئولیت سرپرستی وزارت کشورقراردارد.

 جنابعالی فرمودید که از وجود استاندار سابق در استان مهمتر استفاده می شود واین دلیل برآن است که درارزیابی های وزارت کشور، مشارالیه نه تنهادارای ضعف نبوده، موفق هم بوده اند.

 اگراین گونه ببینیم پس جابه جائی چرا؟ البته پاسخ این سوال خودرابایددرهمان اشاره سرپرست محترم که ((برخی موانع )) است جستجو نمود!

 حال جای سوال است که این برخی از موانع چه هستند؟روش ها ومقررات بوده ، برخی گروه ها یابعضی مدیران و یاهمان میخ های مورداشاره نماینده محترم ولی فقیه درفرمایش شان است؟

 به نظر می آید مناسب ترآن بودکه سرپرست محترم موانع راتشریح می فرمودندتادرصورت لزوم ماننددیگر عرصه های انقلاب اسلامی ازکمک مردم برای رفع این موانع استفاده شود تاخدمتگزاران بعدی هم باهمین دلیل به جای مهم تری نروند!

مبحث دوم این یادداشت ابهام درمعنای استان مهم تراست که ملاک ومعیار وزارت کشور برای تمییزاهم ومهم چیست؟

 موقعیت جغرافیایی ومرزی،وسعت،جمعیت،کشاورزی،صناعت،نیروگاه،پتروشیمی و...کدام یک ازاین گزینه ها استانی را مهمتر جلوه می نمایاند؟

علاقه مندی وجودداشت تا این موارد پس ازجلسه تودیع ومعارفه درمصاحبه باسرپرست محترم بیان می شدکه متاسفانه به علت تعجیل ایشان برای بازگشت به تهران ومهمترخوش اخلاقی فوق العاده محافظ محترم(!؟) فرصت طرح این سوالات ودریافت پاسخ های لازم ایجاد نشد.    ©2013 APG.ir