تعداد بازدید: 2712

توصیه به دیگران 2

جمعه 24 آبان 1387-0:0

چاشت مسم

تبری داستان ، مهرداد مهرجو،شاعر و داستان نويس ساروي جه 


چاشت مسم بییه .

 اَننِه نمونسسه کایرون کار جه دس بَکِشِن بیئن اتا کم دَم بَزِنن ، چایی بَخِرِن.

باتمه راه دکِفِم بورم کومه ، زیر استکون ِ بشورم کایرون ِ وسسه چایی دم هادم .

 دل ِ گپ تموم نکارده بی مه ، شه کَلله بِلِند هاکردمه دیاری بدیمه هَنتا کنار نکارده کتری ر تش سر جه بئیتِه بییشته بِنِه .

 شه لینگ بِن لَتِه تیل قارس دَمِتِمه ، خِرِه هرسسامه ورِ هارشییِن!

دس ِ قوری چایی بَزو ، وِنِه سر اُو دَوِسسه ، اِتا کم اون وَر تِر پُنکه دئی یه. بورده پنکه وری ، پُنکِه اُو ر خالی هاکرده کتری دِلِه . تش کله ور ماشه بئیته انگله پشوک پشوک چل چو تش کله دیم هدائه .

 شه ر بَرِسِن دیمه ونه دیاری. چن تا شاپ امه فاصله بییه . یک وَری شه کَلله بَوِردِه کِله دیم شروع هاکرده پف هاکردن. تَش ِ وا بزو ، تش الو بئی تِه .

کتری بییشته تش سر . هنتا کار داشته کول بئه ونه لینگ لینگچی بی یه ، تَش کِله لِمبِرته اِتا کَشِه جَرِه هِمِه کَتی یه ، م کار نئی یه .

 ونه بموئن انده وَخت بَئی بی یه که هِمِِه هاکرده. خَلِه وَخت تااِسا مِن وُ مِ جان ِ برار هئی ر ندی بی می . جان ِ برار مِنِه دوکتور هسسه وُ ونه بود وُ باش شهرِ.

هنتا مِ بموئن ر خَوِر نئییه ، پیشی بوردمه دوکتور ر سلام بائوتمه. سر دِگاردنیه مره بَدییه ونه چِش اَثری سرهاکرده . هئی ر کَش هائیتمی .

 بائوتمه برار ! جان ِ رحیم ! خَوِر دائی تِه وسسه گوسپِنی ، گوئی بَکاشیم ... تِه کِجِه اینجه کِجِه! ... هنتا هئی کَشِه دَئیمی گپِ سَر پِه هائیته ، بائوته : جان ِ بِرار شه گمون کاردِمِه گَت بَئیمه ، دَرس بَخونسسمه ، دوکتور بَئیمه ، اِسا دَرمبِه شِه مَطَب مریضونِ نخاری درمون کامبه نا غم دارمه نا غاصه .

 نَدونسسمه چرخ ِ گِردون دَره مره آزمایش کانده ، ندونسسمه ... تا چن شو پیشتر خِدا بیامرزی بِوا خو بَدیمه . همینجه بینجستون میون ، ونه لینگ لینگچی هاکرد تیل دله دَئییه ، شِه دس اتا بَلو داشته ، دَئییه بینج لَته وسسه مرز گیته .

مِن تِجن اُو دَئیمه ، مِ دَس گَتِه ماهی دَئییه ، تَجِسسمه دَس جه دَر نَشوئِه . بِوا بائوته : رحیم جان ! پِسِر! بِرو اینجه تِه جه خَلِه سَر سِروش دارمه ... دَرس بخونسسی دوکتور بَئی ، شه وسسه اتا چی بَئی . رحمون تِه گَتِه برار هَسسه وِنِه خَوِر دارنی ، گیرنی ؟!

مِن جِوون مرگ بئی په دوننی چننه ته وسسه پییِِری هاکرده... رحیم همینتی گب زو مره بِوا بَمِردِن روز یاد دکِتِه . اون روز رِستِم نومدار وُ اون وَر مَلِه رشید پَهلِون شه بینج ِ لَتِه مَرز دَوِسسنه وسسه دَئینه بینجستون ، سَرِ اینکه رشید پَهلِون رِستِم نومدار زمین ر دِلِه هائیتِه وشون میون جنگ بَئییه . همینتی لینگ لینگچی وُ وشون ِ دَس بَلو دَئییه دعوا دَکِتِنِه شروع هاکِردِنه هِئی ر بَزوئن .

خِدا بیامِرزی بِوا جان اون مسم رِستِم نومدار پهلی کایری کارده ، اونجه دَئییه . اونایی که دیاری دَئینه دِنبالتر گوتِنِه بَلو جه هِئی جان دَکِتِنِه هِئی ر زونه . بِوا بُورده وشون ِ سِوا هاکِنه ، صلح بَووِه ناغافلی رشید پَهلِون ِ بَلو بخرده ونه پِتَک همونجه بِنِه هائیته .

گوتنه اگه طبیب دَئی بیبوئه خِدا بیامرز زنده موندسسه... همین بییه رحمن جان نخاسسه مَله بمونده ، بورده شهر... رحیم جان گمون کارده مِن بوا ر نَوِردمِه طبیبِ پهلی یا نخاسسمه بَوِرِم شهر ... رحیم جان همینتی شِه خو ر تعریف کارده ... دوننی تِه برار چَننه بینجستون میون کایری هاکرده تِه درس بخونی ... چننه ته درس بخونسسن وسسه عرق دشننی یه ... اسا وِنِه تُم جواب نییه تینار بمونده... دومبه این مَلِه تِه وسسه سرخِشی ندارنه ، تِه یاد دَوئه تِه گَت ِ برار ... ته بی گِناه ِ برار ... ته زحمت کَش برار اونجه دَرِه ... بِوا همین تی گپ زوئه مِ واری وِنِه چشِ اَسری سَر کارده ... م دل ته جه دَکِته.

م چش جلو جه اتا کم اون ور ته نَشی . نتونسسمه ، دیگه م دس کار جه نشییه . دگردسسمه بیمومه ته ر بَوینِم. رحیم گَگِه م تُم چَن سَنِه پِچوک ته هسسه. گمون کمبه شیش هَف سال وونه. دونسسمه مردم ِ میون مره نومید نَکاندِه ، گِردنه اِنِه مَله مره سَر زَندِه .

 بِوا بَمرده پِه رحیم جان غَم و غاصه جه بورده شهر ... اتا کم شه کار کارده مِنَم دونه وُ پول رسندیمه شه درس بخونده . چَن سالی وونِه . رحیم جان دوکتور بَئییه ، مَله نیموئه ، دیاری دیاری ونه جه خَور سِلامتی ر داشتمه . مَردِم گَپ وُ دلتنگی وُ برمه مره کال وُ کور هاکرد بییه .

 اَندِه زخمِ زِوون زونه نتونسسمه بُاوِر هاکِنِم. هَمینتی مِنِم بِرمه کاردِمه شِه آقا دوکتور گال ِ دیم خاش هِدامه وُ بائوتِمه دونسسمه تِه ریشه ، تِه مرز همینجه هسسه ... مِ دل اُفتاو واری روشِن بییه ... دونسسمه اِنی اینجه ... دونسسمه مره شه یاد دارنی ... چاشت مسم بییِه .

 اَننِه نمونسسه بییِه کایرون کار جه دس بَکِشِن... آقا دوکتور دس ر بَئیتِمِه بوردِمی تَش کنار هِنیشیم چایی بخاریم. Peace_star19@yahoo.com


 • جمعه 30 آذر 1397-19:21

  ته قلمِ گلام نوج بَزه... خیله خجیره.

  • شنبه 16 بهمن 1389-0:0

   جالب و زیبا بود........
   از این کارها بیشتر انجام بشود.

   • سه شنبه 26 آذر 1387-0:0

    در عجبم مازند نومه با نویسنده ای تبری نویس که این همه مخاطب دارد مصاحبه نمی کند!چرا؟؟؟؟؟؟

    • شنبه 9 آذر 1387-0:0

     کاش ترجمه فارسیش رو هم می زدید


     ©2013 APG.ir