تعداد بازدید: 2308

توصیه به دیگران 1

جمعه 27 دی 1387-0:0

پاسخگو کيست؟

 حاشيه اي بر گفت وگوي اخير رييس سازمان صنايع ومعادن مازندران با ISNA


مازندنومه:يادداشت انتقادي زير امضا ندارد وتنها ايميلي از نگارنده موجود است: (hezbollah_irani@yahoo.com)

نويسنده که از قرار اطلاعات مناسبي از وضعيت اقتصادي و موقعطت صنايع در استان دارد در انتهاي مطلب نوشته:"خواهشمندم به خاطر استان ونجاتش کار شود."يادداشت را بخوانيد و اگر نظري در تاييد يا رد اين ادعاها و نظرها داريد در کامنت بنويسيد.آماده پخش پاسخ احتمالي سازمان صنايع ومعادن استان مازندران نيز هستيم.

--------------------------

يقينا ورود به عرصه مديريت صنعتي بدون داشتن دانش و پشتوانه علمي مي تواند بحران هاي جدي را براي صنايع ايجاد نمايد، لذا اگر چنين بخش مهمي بخواهد غير فني و سياسي اداره شود قطعا سير صعودي نمي بيند.

 رئيس سازمان صنايع ومعادن استان مازندران اخيرا در مصاحبه اي به كد 18069 با ايسنا به طرح مباحثي پرداخته اندكه نياز به تامل ويژه دارد و البته درنتيجه تامل دراظهارات تناقضات فراواني نيز قابل مشاهده است.

  از جمله اظهارات اين موارد است: ((* تا امروز به اسم كشاورزي مارا نگاه داشته اند...* كشورهاي پيشرفته اروپائي صنعت خودراسامان داده ولي ماراواردكننده صنعت از آنجا هستيم...* با تشويق زمينه وانگيزه رابراي حضورسرمايه گزار فراهم كنيم...* تحصيلكرده ها بايد درسراسراستان پراكنده شوند و راهنمائي كنند تا سرمايه ها به توليد تبديل شود.))

 آقاي رئيس! چه كسي مارا نگاه داشته وجلوي پيشرفت مارا گرفته است ؟ آيا شما مدير دولت نهم نيستيد؟ مگرنه اينكه محدوديت هاي صنعتي در اولين سفر استاني دولت دكتر احمدي نژاد برداشته شد ومشوق هاي صنعتي اعطا شد؛ آيا وظيفه سازمان صنايع ومعادن سياستگزاري ونظارت دربخش صنعت ومعدن نيست؟

 چه كسي بايد زمينه حضور افراد داراي دانش صنعتي رادرشهرهاي استان فراهم نمايد تاباراهنمائي آنان سرمايه ها به توليد تبديل گردد؟

كدام سازمان بايد مشوق هاراتعيين ،پيگيري ،تصويب و آن را اعلام نمايد تابراي حضورسرمايه گذار انگيزه باشد؟

مگربه جزسازمان عريض وطويل صنايع ومعادن اين امورمتولي ديگري دارد؟ اين جا مكانيست كه همه چيزش تعريف شده و مشخص است وهيچ سازمان موازي ندارد تاگناه رابه گردن آن بيندازيم.

 اينجا بخش صنعت است و با ساحل دريا كه ساماندهي آن معلوم نيست برعهده چه کسي است، فرق دارد!

دراين مدتي كه مسئوليت سازمان برعهده شما قرار گرفته چه استراتژي صنعتي براي استان و يكايك شهرهاي آن تعريف كرده ايد كه امروز انتظارداريد تحصيلكرده هاي بخش صنعت براي تبديل سرمايه ها به توليد به شهرها بروند؟

 حال بماند كه حضوراين افراد هم بايد زمينه سازي وبسترسازي شود ودرجاي خود بحث مفصلي را مي طلبد.

 اگردرگذشته درحق مازندران اجحاف يا ظلم شد و اين استان را با تك قطبي كردن عقب نگه داشتند در همان آغاز كاردولت نهم كه رفع ظلم شد و تاكنون 3 سال از آن موضوع مي گذرد و متولي اين بخش مستقيما جنابعالي بوده ايد! ديگر چه كسي مقصر وگناهكار است؟

نمايندگان مجلس كه همواره همراه بوده و دغدغه هاي فراواني رادر اين خصوص داشته و دارند ، ائمه جمعه هم همواره حامي وپشتيبان كارآفريني وايجاداشتغال بودند، استانداران ودستگاه هاي امنيتي وقضائي نيزضمن پشتيباني ازاستقرارصنعت دراستان راه ها را هموار مي كرده اند ، سرمايه گذاران وصنعتگران زيادي هم بوده وهستند، حال چرا نبايد پيشرفت كنيم ودرجازده ياعقب گرد داشته باشيم؟

درجائي از مصاحبه ايشان عنوان شده ((* صنايع تابستان باكمبود برق وزمستان باكمبود سوخت مواجه اند ... * راهها وضعيت مطلوبي ندارد... * آب ،برق،گازنيزهمه جا مطلوب نيست... * صنايع مهم وحياتي نبايد بايك قطعي سخت تعطيل شود.))

 اكنون اين سوال مطرح مي شود  که شما اگر اولين امكانات را براي استقرار واحدهاي صنعتي دراختيار نداريد چگونه دربخش ديگري از مصاحبه از پيشرفت كشورهاي اروپائي درصنعت وعدم توفيق ما دردراين بخش انتقادمي كنيد؟

بدون شك اگرصنايع كشورهاي اروپائي ومناطق صنعتي آنها را ازنزديك وعالمانه وكارشناسانه ببينيد باآن همه تيرگي هائي كه خود درمصاحبه نام برديد قياس مع الفارق با صنعت اروپارامطرح نمي كرديد.

آيا اروپا مشكل امكانات اوليه نظير زمين ، آب ،فاضلاب، برق، تلفن،IT  ، گاز براي استقرار صنعت دارند؟

ازنكات قابل توجه درمصاحبه اين مقام مسئول فقدان زمين كافي دراستان است : (( * زمين به ميزان كافي دراستان نيست... * درسال هاي اخيربه شدت سعي شده در مقابل تغييركاربري ها ايستادگي شود وسعي شده همه به شهرك هاي صنعتي هدايت شوند... * كل زمين صنعتي استان 1900 هكتاراست و درآينده به 2500 هكتار مي رسد ... * متاسفانه درجائي كه بايد صنعت باشد كشاورزي مي كنند ودرمكانهاي مطلوب براي كشاورزي صنعت ايجاد مي كنند... * مي توان بايجاد لكه هاي صنعتي دراستان اشتغال باارزش افزوده بالا را موجب شد.))

 اين اظهارات براي نگارنده قابل هضم نيست چرا كه چگونه مي شود مشكل حاد زمين دراستان وجود داشته باشد وبارها مديران ارشد استان ازاين بابت اظهار نگراني ها داشته اند اما سازمان صنايع 600 هكتار افزايش ارضي خواهد داشت و اين درحاليست كه غالب زمين هاي استان كشاورزي بوده وتغييركاربري ها هم طبق مفاد اظهارات مصاحبه شونده نبايد صورت پذيرد!؟

درحالي اظهارم يشود كه باايجاد تشويقهايي صنايع رابه شهركهاي صنعتي هدايت مي كنيم كه همزمان ايجاد لكه هاي صنعتي دراستان مورد تاكيد قرارمي گيرد!

 آيالكه هاي صنعتي درداخل شهركها شكل مي گيرند؟! مضحك وخنده آور خواهد بود اگر جواب مثبت به اين سوال بدهيم زيرا شكل گيري لكه هاي صنعتي درداخل شهرك ها مشابه تشكيل دولت آزاد در دل دولت رسمي است؛ لذا قطعا پاسخ را بايد منفي بدانيم پس چگونه بايد اين تناقضات آشكار را كنارهم گذاشته وتفهيم شويم؟

 درآنجاكه گفته شده مكان سنجي لازم براي استقرار صنعت وكشاورزي صورت نگرفته توصيه مي شودآمار مجوزهاي صادره رابراي ايجادصنعت دراستان راطي 3 سال اخيربا كليه سال هاي پيش ازآن مقايسه كنيد وازهمه مهم تر آن كه چه سازماني موافقت اصولي ياپروانه بهره برداري را صادر مي نمايد؟سازماني به جز صنايع ومعادن؟

 درجوازهاي صنعتي به طور دقيق آدرس محل اجراي طرح اعلام مي شود وچنان مشكلي هم كه اشاره شده و درمكان صنعتي كشاورزي حاكم است يابرعكس آيا مقصر مردم و صنعتگرانند يا متولي وسياستگزارصنعت؟

اگر بگوئيم كه صنايع ازقبل داراي جواز بودند واقدام كردند با آمارجوازهاي صادره طي اين 3 سال وتسهيلات پرداختي ازمحل بنگاه هاي زودبازده اقتصادي همخواني ندارد ، ضمن آنكه پيش ازاين بجهت محدوديت هاي قانوني كمتركسي پاي به عرصه صنعت مي گذاشت.

 دربخشي ازگفت و گوي رياست سازمان عنوان شده :((حوادثي وجودد دارد مانند سيل و زلزله وآتش سوزي كه واحدهاي صنعتي بايد براي مقابله با آنها آمادگي كامل داشته باشند)) كه كاملا درست است اما چه زود اين مقام مسئول طوفان مهر ماه سالجاري راكه منجربه خسارت شديد مخصوصا به صنعت شدفراموش كردند واين مهم راكه همواره مورد تاكيد شركتهاي بيمه بوده فراموش نموده وجزو حوادث نياورده اند؟

  آياسازمان صنايع ومعادن درقبال اطلاع رساني به صنعتگران وظيفه اي ندارد؟ دريافت بيش از يك ميليون ريال بابت صدورجواز اوليه براي چيست؟ آيا يك برگ كاغذ نهايتا بيش از 10 هزار ريال ارزش دارد؟

 ازنكات مهم درمصاحبه مذكور اين است كه جناب رئيس گفته :(( * سعي مي كنيم پراكنشي متوازن يامتناسب بامزيت نسبي ايجادكنيم... * درتقسيم بندي طرح آمايش سعي شده صنعت به طور متوازن در همه شهرها مانند قائم شهر ،بابلسر،نور،سلمانشهر پخش شود كه دراين بخش نيز اكثر سرمايه گذاران آملي هستند))!!

 واقعا مازندران درهمين 4 شهر بايد خلاصه شود؟ ساري وحومه بسياروسيع ومستعدآن، حومه گسترده آمل، بال وحومه ،سوادكوه وجويبار وحومه ها، فريدونكناروحومه، محمودآبادونوشهروچالوس وتنكابن ورامسر وحومه هاي آنها، بهشهرونكا وگلوگاه باحومه مربوطه درنقشه جغرافيائي سازمان صنايع ومعادن خارج ازاستان هستند؟

 واقعا"پراكنش متوازن يامتناسب اين است؟ انصافا مزيت نسبي چيست؟ ورود اكثريتي به اين عرصه آن هم درقالب طرح آمايش از يك شهر خاص راچگونه بايد برداشت كرد؟ طرح آمايشي كه مورد تاكيد رئيس جمهوري اسلامي ايران درپايان سفردوم دولت به استان بود بايددر4 شهر وآن هم براي افرادي كه اغلب از يك شهر خاص ديگرند تعريف كرد؟

آيااين معناي عدالت گستري ومحروميت زدائي است؟ آيا مردم مناطق ديگر مانند چهاردانگه، دودانگه ، هزارجريب وغرب استان و... نبايددرقالب يك استراتژي وسند خاصي ازصنعت بهره مند گردند و درمناطق محروم به واسطه صنعت وتوليد غبار محروميت ازچهره شان زدوده شود؟

 چه كسي بايد پاسخگوباشد؟ بعد از3 سال مديريت درسازماني كه خيلي ها منتظرند تا متحول شود ومتحول كند وآنها حمايتش نمايند؟

اطاله كلام صحيح نيست زيرا خوانندگان ارجمند مصداق حديث شريف ((العاقل يكفيه بالاشاره)) هستند واگر بناباشد بطورتفصيلي دراين مباحث ورود پيداكرد ازجمله مبحث شهرك هاي صنعتي براي هركدام بايد جداگانه وحتي به اندازه يك كتاب مباحثه انجام داد. الله اكبر والله اعلم اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا.


 • يکشنبه 29 دی 1387-0:0

  سرورگرامي جناب اقاي صادقي
  سلام
  خداقوت
  متن خوبيست اما كاربنده نيست
  باارادت روشن

  • شنبه 28 دی 1387-0:0

   چهاردانگه به اين جهت كه فقرخاصي درآنجا است وقابليتهاي فراواني هم داردالبته فقط چهاردانگه نيست بلكه دووانگه هم قيد شد ووقتي قيد حومه هم مي آيد ازجهت تبيين موضوع بقول بزرگان مثالا تامي هم برده ميشود.

   • شنبه 28 دی 1387-0:0

    حالا چرا چاردانگه(آقای ساری و حومه وسیع!!!!!!)

    • شنبه 28 دی 1387-0:0

     شك نكنيد اين قلم به كسي جزمهندس روشن تعلق ندارد
     ولي عالي نوشته دستش دردنكنه


     ©2013 APG.ir